Organizacija

Društvo za obrazovanje odraslih je nedobitno udruženje građana, osnovano 2000. godine, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti učenja i obrazovanja odraslih.

safasa

Naša vizija

Društvo koje uči:

• društvo u kome se pravo na učenje i obrazovanje shvata i realizuje kao jedno od osnovnih ljudskih prava i preduslov za realizaciju svih drugih ljudskih i građanskih prava
• društvo u kome je učenje i obrazovanje dostupno i namenjeno svima, u svim životnim dobima
• društvo u kome svi neprekidno uče i obrazuju se, razvijaju u potpunosti svoje identitete i sposobnosti i aktivnim učešćem daju svoj maksimalni doprinos razvoju zajednica i društva u celini
društvo čija su organizacija i sveukupni razvoj zasnovani na znanju i sposobnostima njegovih građana

 

Naša misija

Afirmacija, podrška i unapređenje učenja i obrazovanja odraslih, promocija kulture celoživotnog učenja i unapređenje društvene uključenosti i međunarodne saradnje u području učenja i obrazovanja odraslih.

 dfsdfs

Naši ciljevi

Građani su motivisani da se uključuju u programe i aktivnosti učenja i obrazovanja.
• Učešće odraslih u aktivnostima učenja i obrazovanja je značajno.
Prilike za učenje i obrazovanje su kvalitetne, dostupne i vidljive.
Organizatori programa i aktivnosti učenja i obrazovanja su brojni, osposobljeni, umreženi i vidljivi.
Međunarodna stručna razmena i saradnja u području obrazovanja i učenja odraslih je intenzivna.

 dfsdfs

Naše aktivnosti

Promocija značaja učenja i obrazovanja odraslih i kulture celoživotnog učenja
Unapređenje kvaliteta i profesionalizacija obrazovanja odraslih
Unapređenje dostupnosti obrazovnih prilika i podrška društvenom uključivanju i društvenoj koheziji, učenjem i obrazovanjem odraslih
Doprinos razvoju javnih politika u oblasti obrazovanje i učenje odraslih
Podrška regionalnom pomirenju, evropskoj saradnji i umrežavanju u oblasti obrazovanja odraslih
Detaljnije…

 dfsdfs

Naš tim i organizacija

Organe Društva čine skupština, upravni odbor i direktor. Članovi i saradnici Društva su uglavnom andragozi, ali i generalno profesionalci u oblasti obrazovanja i učenja odraslih.

asddasda

Upravni odbor Društva:

• Prof. dr Katarina Popović – predsednik   /   katarina.popovic@outlook.com
• Prof. dr Miomir Despotović   /   miomirdespotovic@gmail.com
• Dr Maja Maksimović   /   maksimovic.ma@gmail.com

asdfasd

Direktor Društva:

• Dušan Zdravković   /  dusan@aes.rs
sdfsdf

Deo tima Društva

AES team

dfsdfs

Naši partneri

Društvo realizuje svoje projekte u saradnji sa velikim brojem partnerskih organizacija širom Srbije – institucijama nadležnim za obrazovanje odraslih, ustanovama za obrazovanje odraslih, centrima u lokalnoj zajednici za kulturu i obrazovanje , nevladinim organizacijama, privatnim obrazovnim organizacijama, odeljenjima za obuku u ustanovama i kompanijama itd. Pored partnera u zemlji Društvo sarađuje sa brojnim sličnim organizacijama u regionu i u Evropi. Dugogodišnja saradnja sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke) je dala ključni doprinos održivosti Društva. Društvo intenzivno sarađuje i sa EAEA (Evropska asocijacija u obrazovanju odraslih), sa UIL (UNESCO Institut za celoživotno učenje), sa nacionalnim organizacijama u obrazovanju odraslih velikog broja evropskih zemalja (Danska, Engleska, Finska, Grčka, Nemačka, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska…), ali i brojnim drugim organizacijama (KulturKontakt, ETF, REF…).

dfsdfs

Naša umreženost

 sadasdasd
• Međunarodni savet u obrazovanje odraslih, ICAE – www.icae.global
• Evropska asocijacija u obrazovanju odraslih, EAEA – www.eaea.org
• Evropska mreža za bazične veštine, EBSN – www.basicskills.eu
• Evropski pakt o demografskim promenama, AFE-INNOVNET – www.afeinnovnet.eu
• Evropska mreža međugeneracijskog učenja, EMIL – www.emil-network.eu
• Mreža humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih, HUMANAS – www.humanas.rs
• Platforma celoživotnog učenja evropskog civilnog društva, LLP (EUCIS), posredno članstvo, preko EAEA – www.eucis-lll.eu

dfsdfs

Naša finansijska dokumenta

Godišnji finansijski izveštaj za 2020.
Godišnji finansijski izveštaj za 2019.
Godišnji finansijski izveštaj za 2018.
Godišnji finansijski izveštaj za 2017.
Godišnji finansijski izveštaj za 2016.
Godišnji finansijski izveštaj za 2015.
Godišnji finansijski izveštaj za 2014.
Godišnji finansijski izveštaj za 2013.
Godišnji finansijski izveštaj za 2012.
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.
Godišnji finansijski izveštaj za 2010.