Blog Archives

Obrazovanje odraslih i razvoj: Uloga i uticaj obrazovanja odraslih (2019)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. U ovom broju časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ 20 autora iz celog sveta diskutuje o mnogim aspektima „uloge i uticaja obrazovanja odraslih“. Oni bliže analiziraju njegov uticaj na svet i naše živote i razmenjuju ideje o ulozi koje ono ima u razvoju i u aktuelnoj svetskoj debati o širem značaju koje učenje ima. Koju ulogu obrazovanje odraslih ima u društvu i u životu pojedinca? Kakav doprinos ono može dati u rešavanju problema siromaštva, globalizacije i digitalizacije? Kakao treneri mogu osigurati da njihovi programi i obrazovna ponuda postignu željeni učinak. I kako možemo da merimo taj učinak? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2019. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Obrazovanje odraslih i razvoj: Inkluzija i raznolikost (2018)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2018. se fokusira na inkluziju i raznolikost. Autori iz celog sveta raspravljaju o brojnim aspektima „inkluzije i raznolikosti“. Oni pišu o svom identitetu, raspravljaju o promenama neophodnim za stvaranje inkluzivnih društava i sistema obrazovanja odraslih i predstavljaju konkretne „inkluzivne“ metode obrazovanja odraslih. Kakav doprinos može dati obrazovanje odraslih? Kakvi pristupi učenju, kakvi obrazovni programi i institucije su potrebni za stvaranje inkluzivnog obrazovnog sistema (za odrasle)? A šta zapravo znači „inkluzivna“ nastava? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2018. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Obrazovanje odraslih i razvoj: Veštine i kompetencije (2017)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2017. se fokusira na veštine i kompetencije. Promovišući holistički pristup obrazovanju odraslih, što uključuje sve oblasti života i rada, ICAE želi da podrži diskusiju o funkcionalnim veštinama za život, za rad, aktivno građanstvo i da integralnom perspektivom predupredi cepkanje obrazovanja odraslih na usko specijalističke stavove. Ovakav pristup bi mogao doprineti prepoznavanju obrazovanja odraslih kao ključnog za dostizanja svih ciljeva održivog razvoja. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Savremeni problemi i perspektive istraživanja roda u obrazovanju odraslih (2016)

ESREA naslovna stranaKnjiga „Savremeni problemi i perspektive istraživanja roda u obrazovanju odraslih“ je zbornik radova sa istoimene međunarodne konferencije, koju je u oktobru 2015. organizovala ESREA (Evropsko udruženje za istraživanja u obrazovanju odraslih) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Društvom za obrazovanje odraslih i Institutom za pedagogiju i andragogiju. Konferencija je imala za cilj iniciranje diskusije o pitanjima: koje vrste istraživanja roda u obrazovanju odraslih prevladavaju u akademskoj zajednici, koje su filozofske i metodološke osnove, kako ova pitanja utiču na formulisanje istraživačkih pitanja, kakav je njihov uticaj na aktuelne obrazovne prakse odraslih i kakve stavove i subjektivnosti istraživača u obrazovanju odraslih proizvode. Uz analizu postojećeg stanja, konferencija je pokušala i da istraži kako je kreirana istorija obrazovanja odraslih u odnosu na rodne perspektive i da ponudi mogućnosti ponovnog pisanja istorije obrazovanja odraslih na rodno ravnopravan način. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Doprinos istraživanja unapređenju kvaliteta obrazovanja odraslih (2016)

Contribution naslovnaVećina radova ovog zbornika su prezentacije sa međunarodne konferenciji „Empirijska istraživanja u učenju i obrazovanju odraslih – konceptualni i metodološki problemi“, koju je u septembru 2015. organizovao Univerzitet u Beogradu, u okviru ESRALE letnje akademije. Ostali radovi su prikupljeni po pozivu, od šireg kruga saradnika koji istražuju relevantne teme. Zbornik sadrži 23 rada, od 38 autora, čije kratke biografije su predstavljene na kraju publikacije. Namena zbornika je da podstakne diskusiju o ulozi istraživanja u obrazovanju odraslih, sa ciljem širenja činjenične osnove za unapređenje kvaliteta u oblasti obrazovanja i učenja odraslih, politika i prakse. Neke od glavnih tema koje se pojavljuju u radovima su: teorijsko-metodološka osnova učenja i obrazovanja odraslih; politike u obrazovanju odraslih; nepismenost odraslih; osnovno obrazovanje odraslih; stručno obrazovanje odraslih; više obrazovanje; razvoj ljudskih resursa; profesionalna orijentacija; učenje i istraživanje na daljinu; obrazovanje u zatvoru i obrazovanje osetljivih grupa. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Andragoške studije 2 / 2015

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Obuka o javnom zagovaranju organizovana za inicijative za učenje u zajednici

javnozastupanjekBeograd, decembar 2015. Serija radionica organizovanih u okviru IX Festivala učenja odraslih, završena je trodnevnom radionicom o javnom zagovaranju. Društvo za obrazovanje odraslih je program obuke pripremilo u saradnji sa Fondacijom Trag, a radionicu je vodila Snežana Stojanović. Radionici održanoj u Centru za sport i kulturu Šumice i u Društvu za obrazovanje odraslih, prisustvovalo je 20 predstavnika 15 organizacija koje organizuju nekomercijalne aktivnosti učenja u zajednici. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika da javno zagovaraju inicijative u zajednici. Radilo se na konkretnim primerima, tako da su tokom tri dana razvijeni osnovni elementi dva projekta javnog zagovaranja: Otvaranje prvog centra za učenje u zajednici u Beogradu i Povraćaj dela zgrade Sokolskog društva Srbije. Uključujući samu centralnu manifestaciju Festivala i pripremni sastanak partnera, ovo je bio šesti sastanak partnerskih organizacija, što je još više osnažilo duh zajedništva i partnerstva ove grupe organizacija. Naredni koraci podrazumevaju dalji zajednički razvoj ova dva projekta i početak kampanja zagovaranja tokom 2016. godine.

Društvo za obrazovanje odraslih postalo je članica mreže Humanas

HumanaS logo CMYK mBeograd, decembar 2015. Na godišnjoj skupštini Udruženja Humanas, većinom glasova odlučeno je da se Društvo za obrazovanje odraslih primi u mrežu. „Humanas“ je najveća nacionalna mreža humanitarnih organizacija i udruženja, koja se bave pitanjima starih, osnovana na inicijativu Crvenog krsta Srbije 2004. godine, a čiji su članovi još i Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera… S obzirom da je celoživotno učenje ključno za zdravo i aktivno starenje Društvo za obrazovanje odraslih će dati značajan doprinos mreži obezbeđivanjem ekspertize iz oblasti učenja odraslih, kao i diseminacijom relevantnih informacija iz ove oblasti na nivou Evrope i sveta. Sa druge strane, prijem u mrežu Humanas najbolja je potvrda petnaestogodišnjeg pregornog rada Društva u oblasti učenja u trećem životnom dobu, ali i velika obaveza u budućem radu.

Poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje

GNLC GuideBeograd, decembar 2015. Akcenat Festivala učenja odraslih u Srbiji od 2014. godine je na unapređenju učenja u zajednici i njihovom povezivanju u grad koji uči. Ovaj originalni koncept po modelu “odozdo na gore”, komplementaran je UNESCO inicijativi Svetske mreže gradova koji uče, koncipiranoj na modelu “od vrha nadole”. UNESCO inicijativa podržava praksu celoživotnog učenja promovišući politički dijalog u uzajamno učenje između gradova članova mreže. Mreža uspostavlja veze, podstiče partnerstva, obezbeđuje razvoj kapaciteta i razvija alate i instrumente za podsticanje i priznanje napretka postignutog u ostvarivanju vizije celoživotnog učenja. Festival učenja u Srbiji je kao originalni model bio predstavljen na Drugoj UNESCO međunarodnog konferenciji Gradova koji uče, održanoj u Meksiko sitiju u oktobru ove godine. Mesec dana kasnije direktor UNESCO Instituta za celoživotno učenje (UIL), Arne Karlsen, uputio je poziv gradonačelniku Beograda, Siniši Malom, da se Beograd pridruži Svetskoj mreži gradova koji uče. Napori Društva za obrazovanje odraslih u promovisanju učenja odraslih kroz Festivale učenja odraslih, kao i saradnja sa UIL-om posebno su istaknuti u tom pismu. Verujemo da će gradska uprava odgovoriti pozitivno na ovaj poziv i da će Beograd u ovom prestižnom društvu, kroz razmenu sa drugim gradovima, početi da unapređuje uslove da celoživotno učenje daj svoj puni doprinos razvoju Beograda i kvalitetu života njegovih stanovnika.

 

AE‐PRO e‐trening privukao je hiljade stručnjaka iz oblasti obrazovanja odrasli

ae_pro_color_web-01Brisel, decembar 2015. Završna sesija “Evropskog e-treninga za obrazovanje odraslih” organizovana je 15. decembra 2015. godine u okviru AE-PRO projekta, koji je realizovan između maja i decembra. Tokom osam meseci treninga na platformi www.ae-lerning.eu registrovano je više od 5300 osoba. Opšti cilj AE-PRO projekta je da se kreira platforma za e-učenje, kao i da se ponudi e-trening za zainteresovane o obrazovanju odraslih o evropskom razvoju i obrazovanju odraslih u državama Evrope. “Popularnost e-treninga iznenadila je projektni konzorcijum. To jasno ukazuje na činjenicu da nam je neophodan Evropski hab za stručnjake koji se bave obrazovanjem odraslih”, izjavila je Tania Berman, referentkinja za politike,  iz Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), organizacije koja stoji iza ovog projekta. Juhani Pörtfors, penzionisani direktor centra za obrazovanje iz Finske završio je celokupan program. “Bio sam motivisan da učestvujem u AE-PRO treningu da bih razumeo evropsko obrazovanje odraslih na teorijskom, političkom i praktičnom nivou”, objašnjava Juhani. On smatra da je AE-PRO trening jedinstvena prilika za komuniciranje za drugim osobama koje se bave obrazovanjem odraslih iz cele Evrope. „Shvatio sam da  struktura obrazovanja odraslih varira od zemlje do zemlje, ali sa druge strane, imamo toliko toga zajedničkog. Bilo je sjajno videti da širom Evrope ima prosvećenih osoba koje se bave obrazovanjem odraslih, kao i angažovanih udruženja koja najiskrenije promovišu interese građana“. AE-PRO projektni konzorcijum će organizovati i drugi e-trening u 2016. Više informacija o tome će biti dostupno u februaru.

Osnovne informacije o projektu

Projekat AE-PRO Platforma za učenje mladih evropskih stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih nudi kapacitet za koncipiranje e-treninga za (mlađe) stručnjake u obrazovanju odraslih o evropskom razvoju, kao i razvoju obrazovanja odraslih u drugim državama. Naš cilj je povećanje znanja zaposlenih o obrazovanju odraslih u Evropi, kao i podsticanje razmene inovacija širom Evrope kroz međugeneracijsko, ekspertsko i vršnjačko učenje. Takođe, težimo da obezbedimo prilike za profesionalni razvoj i trening zaposlenih u obrazovanju odraslih kroz koordiniranu primenu Erasmus + mobilnosti.

Konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“

mostoviLjubljana, decembar 2015. Andragoški centar Slovenije je u saradnji sa Andragoškim društvom Slovenije, Udruženjem organizatora u obrazovanju Slovenije i Centrom Republike Slovenije za mobilnost i evropske obrazovne programe u Ljubljani u periodu 7-8.12.2015. organizovao regionalnu konferenciju „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“. Društvo za obrazovanje odraslih je kao kontakt organizacija iz Srbije bilo pozvano da okupi relevantne partnere iz Srbije i organizuje njihov dolazak. Na skupu su iz Srbije, pored predstavnika Društva, učestvovali i predstavnici: Grupe za andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, Društva andragoga Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored Slovenije i Srbije na skupu su učestvovale i delegacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Makedonije, takođe sa predstavnicima svih relevantnih institucija i organizacija. Nakon konferencije „Quality in Adult Education and Staff Professionalization“ u Budvi u novembru 2014. godine, ovo je prvi regionalni skupu, koji je okupio ovako široku grupu nacionalnih predstavnika i omogućio da se razmene iskustva i uporede aktuelna stanja u obrazovanju odraslih u regionu i potraže mogućnosti za povezivanje i saradnju. Prvi dan konferencije je bio posvećen prezentaciji stanja u zemljama regiona, a tokom drugog dana su, kroz rad u tematskim radnim grupama, dalje analizirana iskustva i aktivnosti vezane za pojedine teme i oblasti. Kao primer dobre prakse domaćini su izabrali Centar kulinarstva i turizma KULT316, Biotehničkog obrazovnog centra Ljubljane. Mada je skup bio tematski vrlo široko postavljen, pa se nisu ni mogli očekivati neki konkretni dogovori i rezultati, visok stepen entuzijazma i izuzetno pozitivna energija je označila skup i svi su bili saglasni da ovakvo okupljanje treba da postane praksa. U tom smislu je doneta i odluka na samom skupu da se gradnja mostova u obrazovanju odraslih u regionu nastavi u leto 2016. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini.

Završna manifestacija IX Festivala učenja odraslih

festdevBeograd, decembar 2015. Završna manifestacija IX Festivala učenja odraslih organizovana je u ImpactHUB-u u Beogradu 3. decembra 2015. Godine. Ove godine Festival je organizovan pod motom “Svako ima pravo da uči sve što želi i svako može da poučava”. Tokom Festivala brojni posetioci su imali prilike za upoznaju različite organizatore neprofitnih obrazovnih aktivnosti u Beogradu, kroz uvodnu prezentaciju, kroz kolaž film o učenju u zajednici, a zatim i kroz radionice organizovane na samoj manifestaciji. Bila je to prilika da se doživi iskustvo učenja kroz psihološke radionice, poetske radionice, studio fotografije, plesni studio, radionicu uzgoja organske hrane, dekupaža, crtanju na platnu… Nakon radioničarskog dela, predstavljena je ideja Centra za učenje u zajednici a zatim su posetioci uz koktel imali prilike da i sami kreiraju svoj Centar za učenje u zajednici, saglasno svojim željama i potrebama, ali i saglasno svojim mogućnostima i talentima jer se ideja Centra zasniva na resursima u zajednici. Rezultati ove aktivnosti biće analizirani i korišćeni za koncipiranje strategije razvoja prvog Centra za učenje u zajednici u Beogradu, kome je posvećena radionica koja će biti održana krajem decembra meseca. IX Festival učenja odraslih zatvoren je veličanstvenim, međugeneracijskim nastupom dva hora. Hor osnovne škole “Drinka Pavlović” i hor Gerontološkog dnevnog centra “Zabranjeno starenje” zajednički su otpevali nekoliko pesama uključujući i pesmu „Ovo je zemlja za nas“ Ekatarine Velike. Jedan od ključnih pokazatelja da su našim zajednicama neophodni Centri za učenje u zajednici je više od 250 osoba koje su uzele aktivno učešće u završnoj festivalskoj svečanosti.

 

Konferencija za novinare povodom IX Festivala učenja odraslih u Beogradu

konfmediacBeograd, decembar 2015. U prostorijama Media centra organizovana je konferencija za novinare povodom centralne manifestacije IX Festivala učenja odraslih u Beogradu. Društvo za obrazovanje odraslih je na konferenciji najavilo manifestaciju i predstavilo novi koncept učenja u zajednici, inicijativu koju Društvo pokreće sa mrežom partnera. Novinarima je predstavljen program Festivala kao i interaktivne obrazovne aktivnosti koje će realizovati partnerske organizacije koje učestvuju na Festivalu. Pored novinara na konferenciji su bile prisutne i predstavnice Odeljenja za obrazovanje Privredne komore Srbije koje su istakle spremnost za saradnju i uključivanje u rad Centra za učenje u zajednici.

Podrška programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Donacija FOOOBeograd, decembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih realizuje, već drugu godinu za redom, podršku programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) u Srbiji. Sredinom godine Društvo je ponudilo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podršku programu u vrednosti 10.000 EUR, pretpostavljajući da će u skladu sa potrebama biti realizovan program dodatne obuke nastavnika. Obzirom na činjenicu da se do kraja godine nisu stekli uslovi za realizaciju dodatne obuke, doneta je odluka da se podrška programu FOOO realizuje kroz donaciju priručnika za polaznike, jer još uvek ne postoji mehanizam obezbeđenja ovih priručnika za škole, a kao jedini radni materijal polaznika ovi priručnici su preduslov uspešne realizacije programa. Nakon upita o potrebama, upućenog na adrese blizu 60 škola u programu FOOO, 38 škola je poslalo zahteve. Na sve zahteve je pozitivno odgovoreno i priručnici su odštampani i distribuirani u veće centre. Ovogodišnjom donacijom podmirene su potrebe 2160 polaznika programa FOOO.

Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica

dnevnicentBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je u koncipiranju u realizaciji stručnog skupa Gerontološkog centra Beograd „Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica“, realizovanog 30. novembra u Domu za stare na Bežanijskoj kosi. Događaj je organizovan sa ciljem da se socijalnim radnicima zaposlenim u Gerontološkim centrima širom Srbije predstave inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za starije. Gerontološki centar kao jedan od ključnih partnera u pokretanju inicijative Centra za učenje u zajednici prepoznao je značaj učenja za rad sa starijim osobama, te je Društvo za obrazovanje odraslih pozvano da dopuni sadržaj manifestacije i pomogne u njenoj realizaciji. Saradnici Društva za obrazovanje odraslih su kroz tri radna bloka predstavili teorijski okvir za razumevanje učenja i obrazovanja starijih. Potom je učesnicima prikazan kolaž video o učenju u zajednici sa primerima dobre prakse. Poseban blok bio je namenjen interaktivnom osmišljavanju mogućnosti za formiranje Centra za učenje u zajednici u lokalnim sredinama iz kojih dolaze učesnici. Nakon sumiranja i predstavljanja dobijenih rezultata rada prisutni su ohrabreni na pokretanje osmišljenih inicijativa uspešnim primerom samoodržive zajednice koja uči iz SAD-a, ali i diskusijom i međusobnom razmenom iskustava.

Četvrti sastanak projekta AE-Pro

aeprolismLisabon, novembar 2015. Kerigma, partnerska organizacija iz Portugala, organizovala je četvrti AE-Pro sastanak partnera u Lisabonu 26. i 27. novembra. Radni dan počeo je sa otvorenom diskusijom o iskustvima partnera koja se tiču realizacije webinara. Predstavljeni su i dosadašnji rezultati i najvažniji ishodi projekta. Prvi AE-Pro on-line trening odvijao se između maja i decembra 2015 godine, a više od 5300 profesionalaca u oblasti obrazovanja odraslih se registrovalo na platformi. Imajući u vidu da će se poslednja sesija ovog on-line treninga realizovati 15. decembra na sastanku se razgovaralo o budućnosti i organizovanju narednog treninga u 2016 godini. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su opšte rezultate evaluacije sesija. Za ovaj izveštaj takođe su korišćene i samorefleksije učesnika o procesu učenja, kao i automatski podaci o korisnicima koji su dostupni na platformi. Takođe, donesene su odluke o završnoj evaluaciji i odgovornostima u narednoj godini.

Festival učenja odraslih u Boru

sertifikatiborBor, novembar 2015. U Narodnoj biblioteci Bor 19. novembra realizovana je završna svečanost IX Festivala učenja odraslih u Boru. Ove godine sve aktivnosti su bile usmerene ka pokretanju inicijativa za učenje u zajednici. Na završnoj svečanosti predstavljen je Okvirni program obrazovanja odraslih za 2016. godinu. Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Narodna biblioteka i Čitaonica Evropa prepoznati su kao ključni akteri za iniciranje učenja u zajednici. Festival je bio i prilika da se svečano uruče diplome polaznicima Škole za web novinare, kao i učesnicima obrazovnih seminara Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda kojima su organizacije iz Bora podržane na putu osnivanja Centra za učenje u zajednici. Formirana je radna grupa za koordinaciju daljih koraka za promociju i zastupanje ideje o Centru za učenje u zajednici.

Umrežavanje na konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“

komskonfBeograd, novembar 2015. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih aktivno je učestvovao na jednodnevnoj konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“, 12. novembra, koju je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa UNFPA i UNDESA. Događaj je organizovan sa ciljem da se prodiskutuju i promisle važna pitanja o neophodnosti intenziviranja kulture dijaloga, odgovornosti i saradnje među generacijama. Nakon predstavljanja organizatora i predstavnika resornih ministarstava o međugeneracijskoj saradnji govorili su predstavnici i predstavnice, istraživačkih, vladinih i nevladinih organizacija. U toku diskusije predstavnik Društva za obrazovanje odraslih otvorio je pitanje ostvarenosti ciljeva koji se odnose na celoživotno učenje u Strategiji o starenju (2006-2015), ali i koncipiranju strateških koraka za naredni period. Konferencija je nastavljena predstavljanjem primera dobre prakse, kao i moderiranim diskusijama u kojima su koncipiranje preporuke za prevazilaženje međugeneracijskog jaza u oblasti zapošljavanja i političkog aktivizma, kao i stereotipa. Tokom razgovora izgrađeni su mnogi mostovi između pojedinaca i između organizacija. Sledeći korak je koncipiranje i realizacija zajedničkih projekata.

Andragoška obuka za inicijative za učenje u zajednici

andragoskagnezdoBeograd, novembar 2015. Poslednja obuka, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama kancelarije za mlade „Gnezdo“ u periodu 13-14.11.2015. Na obuci „Kreiranje i realizacija obrazovnih programa“ je učestvovalo 18 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Trening su realizovale kolege sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Tamara Nikolić Maksić, i Aleksandar Bulajić. Cilj obuke je bio unapređenje kompetencija za kreiranje i realizaciju obrazovnih programa za odrasle. Budući da svaka od ovih organizacija u svojim aktivnostima ima i obrazovne, učesnici su rekli da su stekli korisna znanja koja su im neophodna za dalji rad, kao i zainteresovanost za nastavak saradnje.

Društvu za obrazovanje odraslih organizovalo on-line predavanje o metodama primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih

webinartamsiBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je on-line predavanje Metode primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih: legislativno pozorište u zatvoru 10. novembra u okviru EU projekta Evropska platforma za usavršavanje (mladih) stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih (AE_PRO). Docentkinja dr Tamara Nikolić Maksić, sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održala je predavanje i sačinila koncept za jednonedeljnu nastavnu jedinicu za AE-PRO obrazovnu platformu (http://www.ae-learning.eu/course/view.php?id=64). Nikola Koruga, rukovodilac projekta Društva za obrazovanje odraslih, bio je producent on-line predavanja. Opšti cilj nastavne jedinice je da se treneri, koji se bave obrazovanjem odraslih, informišu o prednostima upotrebe primenjenog pozorišta, interaktivnih metoda rada i dramskih tehnika u obrazovnom kontekstu, sa naglaskom na legislativnom pozorištu primenjenom u kazneno-popravnim institucijama. Dodatno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nekoliko praktičnih teatarskih tehnika, kao i da ih isprobaju tokom on-line predavanja, kroz predstavljanje zadataka.