Author Archives:Dusan

Obrazovanje odraslih i razvoj: Uloga i uticaj obrazovanja odraslih (2019)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. U ovom broju časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ 20 autora iz celog sveta diskutuje o mnogim aspektima „uloge i uticaja obrazovanja odraslih“. Oni bliže analiziraju njegov uticaj na svet i naše živote i razmenjuju ideje o ulozi koje ono ima u razvoju i u aktuelnoj svetskoj debati o širem značaju koje učenje ima. Koju ulogu obrazovanje odraslih ima u društvu i u životu pojedinca? Kakav doprinos ono može dati u rešavanju problema siromaštva, globalizacije i digitalizacije? Kakao treneri mogu osigurati da njihovi programi i obrazovna ponuda postignu željeni učinak. I kako možemo da merimo taj učinak? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2019. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Obrazovanje odraslih i razvoj: Inkluzija i raznolikost (2018)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2018. se fokusira na inkluziju i raznolikost. Autori iz celog sveta raspravljaju o brojnim aspektima „inkluzije i raznolikosti“. Oni pišu o svom identitetu, raspravljaju o promenama neophodnim za stvaranje inkluzivnih društava i sistema obrazovanja odraslih i predstavljaju konkretne „inkluzivne“ metode obrazovanja odraslih. Kakav doprinos može dati obrazovanje odraslih? Kakvi pristupi učenju, kakvi obrazovni programi i institucije su potrebni za stvaranje inkluzivnog obrazovnog sistema (za odrasle)? A šta zapravo znači „inkluzivna“ nastava? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2018. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Obrazovanje odraslih i razvoj: Veštine i kompetencije (2017)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2017. se fokusira na veštine i kompetencije. Promovišući holistički pristup obrazovanju odraslih, što uključuje sve oblasti života i rada, ICAE želi da podrži diskusiju o funkcionalnim veštinama za život, za rad, aktivno građanstvo i da integralnom perspektivom predupredi cepkanje obrazovanja odraslih na usko specijalističke stavove. Ovakav pristup bi mogao doprineti prepoznavanju obrazovanja odraslih kao ključnog za dostizanja svih ciljeva održivog razvoja. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Savremeni problemi i perspektive istraživanja roda u obrazovanju odraslih (2016)

ESREA naslovna stranaKnjiga „Savremeni problemi i perspektive istraživanja roda u obrazovanju odraslih“ je zbornik radova sa istoimene međunarodne konferencije, koju je u oktobru 2015. organizovala ESREA (Evropsko udruženje za istraživanja u obrazovanju odraslih) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Društvom za obrazovanje odraslih i Institutom za pedagogiju i andragogiju. Konferencija je imala za cilj iniciranje diskusije o pitanjima: koje vrste istraživanja roda u obrazovanju odraslih prevladavaju u akademskoj zajednici, koje su filozofske i metodološke osnove, kako ova pitanja utiču na formulisanje istraživačkih pitanja, kakav je njihov uticaj na aktuelne obrazovne prakse odraslih i kakve stavove i subjektivnosti istraživača u obrazovanju odraslih proizvode. Uz analizu postojećeg stanja, konferencija je pokušala i da istraži kako je kreirana istorija obrazovanja odraslih u odnosu na rodne perspektive i da ponudi mogućnosti ponovnog pisanja istorije obrazovanja odraslih na rodno ravnopravan način. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Doprinos istraživanja unapređenju kvaliteta obrazovanja odraslih (2016)

Contribution naslovnaVećina radova ovog zbornika su prezentacije sa međunarodne konferenciji „Empirijska istraživanja u učenju i obrazovanju odraslih – konceptualni i metodološki problemi“, koju je u septembru 2015. organizovao Univerzitet u Beogradu, u okviru ESRALE letnje akademije. Ostali radovi su prikupljeni po pozivu, od šireg kruga saradnika koji istražuju relevantne teme. Zbornik sadrži 23 rada, od 38 autora, čije kratke biografije su predstavljene na kraju publikacije. Namena zbornika je da podstakne diskusiju o ulozi istraživanja u obrazovanju odraslih, sa ciljem širenja činjenične osnove za unapređenje kvaliteta u oblasti obrazovanja i učenja odraslih, politika i prakse. Neke od glavnih tema koje se pojavljuju u radovima su: teorijsko-metodološka osnova učenja i obrazovanja odraslih; politike u obrazovanju odraslih; nepismenost odraslih; osnovno obrazovanje odraslih; stručno obrazovanje odraslih; više obrazovanje; razvoj ljudskih resursa; profesionalna orijentacija; učenje i istraživanje na daljinu; obrazovanje u zatvoru i obrazovanje osetljivih grupa. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.