Vesti – saradnja i umrežavanje

Društvo za obrazovanje odraslih postalo je članica mreže Humanas

HumanaS logo CMYK mBeograd, decembar 2015. Na godišnjoj skupštini Udruženja Humanas, većinom glasova odlučeno je da se Društvo za obrazovanje odraslih primi u mrežu. „Humanas“ je najveća nacionalna mreža humanitarnih organizacija i udruženja, koja se bave pitanjima starih, osnovana na inicijativu Crvenog krsta Srbije 2004. godine, a čiji su članovi još i Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera… S obzirom da je celoživotno učenje ključno za zdravo i aktivno starenje Društvo za obrazovanje odraslih će dati značajan doprinos mreži obezbeđivanjem ekspertize iz oblasti učenja odraslih, kao i diseminacijom relevantnih informacija iz ove oblasti na nivou Evrope i sveta. Sa druge strane, prijem u mrežu Humanas najbolja je potvrda petnaestogodišnjeg pregornog rada Društva u oblasti učenja u trećem životnom dobu, ali i velika obaveza u budućem radu.

Konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“

mostoviLjubljana, decembar 2015. Andragoški centar Slovenije je u saradnji sa Andragoškim društvom Slovenije, Udruženjem organizatora u obrazovanju Slovenije i Centrom Republike Slovenije za mobilnost i evropske obrazovne programe u Ljubljani u periodu 7-8.12.2015. organizovao regionalnu konferenciju „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“. Društvo za obrazovanje odraslih je kao kontakt organizacija iz Srbije bilo pozvano da okupi relevantne partnere iz Srbije i organizuje njihov dolazak. Na skupu su iz Srbije, pored predstavnika Društva, učestvovali i predstavnici: Grupe za andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, Društva andragoga Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored Slovenije i Srbije na skupu su učestvovale i delegacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Makedonije, takođe sa predstavnicima svih relevantnih institucija i organizacija. Nakon konferencije „Quality in Adult Education and Staff Professionalization“ u Budvi u novembru 2014. godine, ovo je prvi regionalni skupu, koji je okupio ovako široku grupu nacionalnih predstavnika i omogućio da se razmene iskustva i uporede aktuelna stanja u obrazovanju odraslih u regionu i potraže mogućnosti za povezivanje i saradnju. Prvi dan konferencije je bio posvećen prezentaciji stanja u zemljama regiona, a tokom drugog dana su, kroz rad u tematskim radnim grupama, dalje analizirana iskustva i aktivnosti vezane za pojedine teme i oblasti. Kao primer dobre prakse domaćini su izabrali Centar kulinarstva i turizma KULT316, Biotehničkog obrazovnog centra Ljubljane. Mada je skup bio tematski vrlo široko postavljen, pa se nisu ni mogli očekivati neki konkretni dogovori i rezultati, visok stepen entuzijazma i izuzetno pozitivna energija je označila skup i svi su bili saglasni da ovakvo okupljanje treba da postane praksa. U tom smislu je doneta i odluka na samom skupu da se gradnja mostova u obrazovanju odraslih u regionu nastavi u leto 2016. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini.

Umrežavanje na konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“

komskonfBeograd, novembar 2015. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih aktivno je učestvovao na jednodnevnoj konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“, 12. novembra, koju je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa UNFPA i UNDESA. Događaj je organizovan sa ciljem da se prodiskutuju i promisle važna pitanja o neophodnosti intenziviranja kulture dijaloga, odgovornosti i saradnje među generacijama. Nakon predstavljanja organizatora i predstavnika resornih ministarstava o međugeneracijskoj saradnji govorili su predstavnici i predstavnice, istraživačkih, vladinih i nevladinih organizacija. U toku diskusije predstavnik Društva za obrazovanje odraslih otvorio je pitanje ostvarenosti ciljeva koji se odnose na celoživotno učenje u Strategiji o starenju (2006-2015), ali i koncipiranju strateških koraka za naredni period. Konferencija je nastavljena predstavljanjem primera dobre prakse, kao i moderiranim diskusijama u kojima su koncipiranje preporuke za prevazilaženje međugeneracijskog jaza u oblasti zapošljavanja i političkog aktivizma, kao i stereotipa. Tokom razgovora izgrađeni su mnogi mostovi između pojedinaca i između organizacija. Sledeći korak je koncipiranje i realizacija zajedničkih projekata.

Četvrta regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZlatibor, oktobar 2015. Četvrta regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih organizovana je u saradnji Društva za obrazovanje odraslih i DVV Internacional, kancelarije u Sarajevu. Susret je realizovan na Zlatiboru u hotelu “Ratko Mitrović” za dvadeset učesnika, po deset iz svake države. Trening se odvijao tokom dva dana, a teme su bile predložene i realizovane od strane samih učesnika, osim dve sesije koje je vodila glumica Tifani Džoj Ros iz SAD, koja trenutno radi i živi u Beogradu. Sadržaj treninga bio je usklađen sa potrebama grupe, ali I trenutnim izazovima za obrazovanje odraslih, kao što je recimo izbeglička kriza. Sesija „Intersekcionalnost i uloga obrazovanja u dekonstruisanju privilegija“ imala je za cilj da usmeri fokus trenera na poziciju deprivilegovanih grupa u obrazovanju odraslih. Radionicom o rešavanju konflikata učesnici su upoznati sa modelima za rešavanje konfliktnih situacija. Tema samoobrazovanja bila je ključan podsticaj za uspostavljanje inicijativa za učenje u zajednici, koje mogu direktno da odgovore na specifične obrazovne potrebe. Na kraju treninga predstavljeno je pet načina za zatvaranje grupnih procesa i procesa učenja. Tokom ovog susreta, kao i tokom protekle dve godine, treneri su ohrabrivani da testiraju nove pristupe i da promišljaju sopstvenu praksu na grupnom i individualnom nivou. Bogata diskusija I aktivno učešće u aktivnostima potvrde su da je susret ispunio visoka očekivanja, postavljena ranijim obukama. Konačno, evaluacija je jasno ukazala na potrebu za nastavkom organizovanja ove vrste razmene.

Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju

ESRALESummerAcademyBeograd, septembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju, koja je realizovana na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 14 do 20. septembra 2015. Domaćini akademije su bili Katedra za andragogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Cilj Letnje akademije je jačanje veština i kompetencija u relevantnim oblastima/disciplinama koje utiču na interdisciplinarnost učenja i obrazovanja odraslih. Ovogodišnja tema je bila “Empirijsko istraživanje u učenju i obrazovanju odraslih (metodološki i konceptualni problemi)”. Konferencija je prvog dana održana na fakultetu. Narednih dana, profesori su organizovali radionice za studente master i doktorskih studija. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo poludnevnu posetu samoorganizovanim zajednicama koje uče. Ovo je, ujedno, bila i prilika za diskusiju o različitim mogućnostima za budući razvoj učenja odraslih. Povratna informacija koju smo dobili od obe strane je da su organizacije dobile značajne sugestije od studenata, a studenti su bili zadovoljni jer im se pružila mogućnost da se upoznaju sa inicijativama učenja u zajednici.

Učešće Društva za obrazovanje odraslih na Dvadesetom Festivalu učenja u Švajcarskoj

lucernefestivalLucern, septembar 2015. SVEB – Švajcarska nacionalna krovna organizacija u obrazovanju odraslih organizovala je u periodu 11-20. septembra jubilarni 20. Festival učenja. Društvo za obrazovanje odraslih, je kao organizator jednog od značajnih festivala učenja u Evropi, bilo pozvano da pošalje svog predstavnika, da uveliča centralne aktivnosti festivala u Lucernu. Tokom centralne manifestacije, 16. septembra, uz prigodan program, predstavljen je razvoj festivala u Švajcarskoj uz osvrt na primere dobre prakse u Evropi. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Nikola Koruga, predstavio je tom prilikom razvoj organizacije festivala učenja u Srbiji i inovativni festivalski koncept uveden u nekoliko poslednjih godina. Ceremonija centralne manifestacije završena je emotivnim govorom Rut Jerman (Ruth Jermann) nacionalne koordinatorke festivala od njegovog osnivanja i predstavljanjem tima SVEB-a koji će preuzeti koordinaciju festivala u narednom periodu. Sledećeg dana na Simpozijumu o celoživotnom učenju, Nikola je bio jedan od učesnika panel diskusije o daljem razvoju festivala učenja u Evropi, a nakon toga je u okviru “World Café” sednice bio domaćin stola posvećenog temi: Kriterijumi evaluacije festivala. Simpozijum je završen u tonu novog entuzijazmom i energije za budućnost festival učenja u Evropi.

Učešće saradnice Društva za obrazovanje odraslih na konferenciji Međunarodnog društva za obrazovanje vizuelnom umetnošću

majaLisabon, jul 2015. Međunarodno društvo za obrazovanje vizuelnom umetnošću (InSEA) organizovalo je u Lisabonu u periodu 6-10. jula konferenciju Rizici i mogućnosti obrazovanja vizuelnom umetnošću u Evropi. Skup je bio posvećen postojećim i alternativnim modelima umetničkog obrazovanja i obrazovanja umetnošću u Evropi u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu, kroz analizu primera iz prakse. Pored usmenih prezentacija učesnika, razgovora i refleksija konferencija je uključila i virtuelne prezentacije u blogosferi, izložbe, radionice i performanse. Zaključci konferencije su oblikovani u formi deklaracije za potrebe zagovaranja umetničkog obrazovanja. Deklaracija je napisana kao odgovor zvaničnom diskursu o umetničkom obrazovanju, obrazovanju umetnošću i umetnosti u obrazovanju (UN Globalni ciljevi obrazovanja, Obrazovanje, održivost i agenda razvoja nakon 2015. OECD i EU izveštaji). Metode učenja odraslih bazirane na umetnosti često se koriste u programima koji se tiču rešavanja konflikata i ljudskih prava. Društvo za obrazovanje odraslih podržalo je učešće na konferenciji saradnice Maje Maksimović, docentkinje na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Maja je održala prezentaciju o tome kako se drama i pokret mogu upotrebiti u obrazovanju odraslih na temu rodne ravnopravnosti.

Naučni radovi istraživača iz Srbije predstavljeni su na ESREA konferenciji

esrealivingLjubljana, jun 2015. Tri predstavnika Srbije uzela su aktivno učešće na ESREA (European Society for Research in Education of Adults) konferenciji Perspective on Community Practices – Living and Learning in Community, organizovanoj na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani, od 18. do 20. juna 2015. godine. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Nikola Koruga, predstavio je istraživanje Adult Learning Festivals a Global Initiative in the Regional Prism, dok su predstavnice Društva andragoga Srbije (Violeta Orlović-Lovren) i Instituta za pedagogiju u andragogiju (Aleksandra Pejatović) predstave zajedničko istraživanje The Role of Adult Educators in Fostering Learning for Community Resilience. Delegati Srbije imali su mogućnost i da učestvuju i u UNESCO panelu, organizovanom u okviru konferencije, o novom setu preporuka za razvoj obrazovanja odraslih koje će biti usvojene na UNESCO Generalnoj konferenciji na jesen 2015. godine. Ovaj stručni skup je bio izuzetna prilika za umrežavanje stručnjaka iz regiona i Evrope, ali i mesto gde su inicirane ideje za nove saradnje i razmene. Podrška za učešće sva tri predstavnika Srbije na ovom skupu obezbeđena je u okviru regionalnog projekta DVV International EU Harmonization

Društvo za obrazovanje odraslih na ICAE svetskoj skupštini

icaewaMontreal, jun 2015. Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) dao je mandat jednoj od svojih članica – Institutu za saradnju u obrazovanju odraslih iz Montreala (ICÉA) da u periodu od 11. do 14. juna 2015. godine organizuje IX Svetsku skupštinu ICAE. Domaćin najvećeg svetskog okupljanju predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti obrazovanja odraslih bio je Univerzitet u Montrealu. Učešće predstavnika zemalja jugoistočne Evrope na ovom važnom skupu organizovano je u okviru regionalnog projekta DVV International. Društvo za obrazovanje odraslih je kao predstavnika Republike Srbije delegiralo Maju Maksimović, člana Društva i predavača na Katedri za andragogiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Organizatori skupa su uputili specijalan poziv drugom predstavniku Društva, Nikoli Korugi, da na skupu predstavi iskustva iz Srbije sa novim konceptom Festivala učenja odraslih. Učešće oba delegata Društva je bilo izuzetno zapaženo jer su pored pomenute prezentacije realizovali i radionicu Odnosi moći u obrazovanju odraslih, predstavili primere dobre prakse u oblasti profesionalizacije trenera u Srbiji, kao i inovativnu teorijsko-metodološku osnovu na kojoj počivaju, aktivno učestvovali u koncipiranju teksta nove ICAE deklaracije, ali i učestvovali u samoj organizaciji manifestacije. Tokom IX Svetske skupštine izabran je i novi Upravni odbor ICAE glasovima organizacija članova, kojima se od ove godine pridružilo i Društvo za obrazovanje odraslih. Novom deklaracijom ICAE je uputila snažnu poruku podrške (http://www.icae2.org/images/icae_declaration_140615.pdf) predloženom cilju održivog razvoja posvećenog obrazovanju čije se usvajanje, u okviru Agende održivog razvoja 2015-30, očekuje na Samitu UN u Njujorku u septembru ove godine.

Treći susret projekta „Razmena trenera“

tuzlaafTuzla, maj 2015. Treća regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih organizovana je kroz saradnju Društva za obrazovanje odraslih i DVV Internacional, kancelarije u Sarajevu. Susret je realizovan u Tuzli za dvadeset i dva učesnika iz BiH i Srbije. Tokom dvodnevnog treninga radionice su realizovane od strane samih učesnika, a organizovane su i posete obrazovnim institucijama i organizacijama civilnog društva u Gračanici i Tuzli. Sadržaj treninga bio je usklađen sa potrebama grupe da testira nove metode u obrazovanju odraslih. Učesnici su istraživali na koji način ekspresivne metode u obrazovanju utiču na grupnu dinamiku, ali i kako prilagoditi nastavu radu sa velikim grupama. Ovaj susret bio je posebno značajan s obzirom na to da su treneri bili osnaženi da ispitaju nove pristupe učenju u sigurnom okruženju, ali i da promišljaju sopstvenu praksu na grupnom i individualnom nivou. Bogata diskusija nakon svake aktivnosti ukazuju na činjenicu da je susret ispunio visoka očekivanja, što je potvrđeno i rezultatima evaluacije.

Nacionalni savet u obrazovanju odraslih Švedske u poseti Srbiji

LogoBeograd, april 2015. U periodu 27-29.4.2015. delegacija Nacionalnog saveta u obrazovanju odraslih Švedske (Folkbildningsrådet) posetila je Srbiju. Cilj ove studijske posete bio je upoznavanje sa ulogom obrazovanja i učenja odraslih i organizacija građanskog društva generalno, a posebno u kontekstu interkulturalnog suživota i tolerancije i borbe protiv ksenofobije. Prvog dana posete delegacija je posetila Vojvodinu, dok joj je drugog i trećeg dana domaćini u Beogradu bili Društvo za obrazovanje odraslih i Beogradski centar za ljudska prava. Pored poseta Društvu za obrazovanje odraslih, Kuće ljudskih prava, i Ambasade Švedske organizovan je i sastanak sa predstavnicima drugi organizacija koji su gostima iz Švedske predstavili situaciju u Srbiji iz perspektive svojih aktivnosti i iskustava – Društvo andragoga Srbije, Centar za ženske studije, Kvinna till Kvinna, Žene u crnom, itd. Tokom posete Društvu za obrazovanje odraslih razmatrane su i mogućnosti proširenja saradnje i dalje razmene iskustava.

ICAE Strateški seminar

icae2Beograd, februar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je imalo čast i zadovoljstvo da u period 1-4.2.2015. bude domaćin prvog skupa Međunarodnog saveta u obrazovanju odraslih (ICAE) održanog u regionu jugoistočne Evrope. ICAE je globalna mreža sa konkretnim mandatom da zagovara učenje i obrazovanje odraslih i predstavlja 800 NVO – regionalnih, nacionalnih i sektorskih mreža iz više od 75 zemalja sveta. Cilj „Strateškog ICAE seminara“ u Beogradu bio je da se u situaciji redefinisanja globalne strategije održivog razvoja, kao promenljivog konteksta za zagovaranje od strane građanskog društva na svetskom planu, prodiskutuju prioriteti organizacije u strateškom planu za naredne 4 godine. To je uključivalo i ponovnu analizu profila organizacije, programa i aktivnosti, ciljeva i neophodnih postignuća. Društvo za obrazovanje odraslih je iskoristilo ovu jedinstvenu šansu da dalje razvije saradnju sa partnerskim organizacijama iz Evrope, ali i da uspostavi saradnju sa drugim krovnim organizacijama u obrazovanju odraslih iz drugih delova sveta.

Drugi susret projekta „Razmena trenera“

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeograd, oktobar 2014. Drugi susret u okviru projekta „Razmena trenera i multiplikatora iz Bosne i Hercegovine i Srbije“ realizovan je u beogradskom hotelu „Park“ 24. i 25. oktobra 2014. godine. Projekat realizuju DVV International kancelarija u Sarajevu i Društvo za obrazovanje odraslih sa ciljem razmene i unapređenja dragocenih iskustva i trenerske prakse iskusnih stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih. Tokom ovog susreta obrađene su teme koje su se odnosile na brigu o sebi, korišćenje ekspresivnih metoda u obrazovanju odraslih i rad trenera u paru. Posebna sesija bila je namenjena superviziji trenera kroz psihodramski proces. Pored učešća u radionicama medicinskog ćigonga i slobodnog plesa učesnici su imali prilike da posete DAH teatar i upoznaju se sa mogućnostima primene drame u obrazovanju. Specifična karakteristika ovog susreta je otvoren pristup učenju gde su iskusni polaznici ravnopravni i u prenošenju znanja i usavršavanju relevantnih veština. Skup je zaključen sa snažnom porukom da su dosadašnja dva susreta samo početak ozbiljnijeg procesa stručnog usavršavanja, te je iskazana potreba za nastavkom aktivnosti i u narednoj godini.

Osma ICAE akademija zagovaranja celoživotnog učenja

madabaMadaba, oktobar 2014. Ovogodišnja, osma Akademija zagovaranja celoživotnog učenja (IALLA) Međunarodnog saveta za obrazovanje odraslih (ICAE) se održava u Madabi (Jordan) u periodu od 13. do 26. oktobra. Tokom prethodnih sedam akademija 189 osoba iz 68 država je sa uspehom završilo ovaj program. Ove godine na akademiju je primljeno 26 kandidata (10 muškaraca i 16 žena) iz osamnaest država (Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Egipta, Iraka, Južne Afrike, Libana, Mongolije, Namibije, Nepala, Palestine, Portorika, Srbije, Švedske, Ugande i Ukrajine). Mreža DVV International jugoistočne Evrope je finansirala učešće predstavnika regiona, iz Srbije, što će predstavljati značajno unapređenje kapaciteta regiona kako za zagovaranje obrazovanja odraslih u regionu, tako i za prezentaciju specifičnih problema u obrazovanja odraslih pred partnerima u Evropskoj uniji i u svetu. IALLA – Akademija zastupanja celoživotnog učenja jedan je od najuglednih međunarodnih trening programa u obrazovanju odraslih, kreiran sa ciljem proširivanja shvatanja učenja odraslih i obuke budućih lidera u obrazovanju odraslih u veštinama zagovaranja. Trening se realizuje kroz participativnu metodologiju koja uključuje i unakrsnu analizu unutar, ali i izvan oblasti učenja i obrazovanja odraslih, kao i promociju umrežavanja kao efikasnog mehanizama za učenje u grupi. Ovaj kurs u partnerstvu organizuju Međunarodni savet za obrazovanje odraslih (ICAE) i DVV International, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Sastanak Izvršnog odbora EAEA

Talin, septembar 2014. Maja Maksimović, članica Izvršnog odbora EAEA učestovala je na sastanku ovog tela u Talinu 25. i 26. septembra 2014. godine. Kao predstavnica članica EAEA van Evropske unije Maja olakšava i pospešuje komunikaciju između partnera u regionu i EAEA i predstavlja glas regiona u Izvršnom odboru organizacije. Istovremeno Maja obaveštava partnere u regionu o aktuelnim dešavanjima u obrazovanju odraslih u Evropi. Glavne teme sastanka su bile: reakcija EAEA na Strategiju Evropa2020, nastavak lobiranja za Evropsku godinu učenja odraslih, prikaz Erasmus + programa, potreba za značajnijim učešćem EAEA u međunarodnim debatama. Do narednog sastanka, planiranog u Sarajevu u novembru prikupljaćemo predloge i ideje za unapređenje položaja regiona Jugoistočne Evrope u inicijativama i programima Evropske komisije za zemlje izvan Evropske unije.

Per Paludan Hansen posetio Društo za obrazovanje odraslih

Beograd, Avgust 2014. Društvo za obrazovanje odraslih (AES) je imalo čast i zadovoljstvo da ugosti Per Paludan Hansena predsednika Evropskog udruženje u obrazovanju odraslih (EAEA) i predsednik Upravnog odbora Danskog udruženje u obrazovanju odraslih (DAEA). Direktor Društva Dušan Zdravković je gospodina Hansena upoznao sa aktuelnostima u obrazovanju odraslih u Srbiji, predstavio mu nacionalne i regionalne aktivnosti Društva, kao i planove za buduće aktivnosti. U nastavku posete je razgovarano o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje EAEA i AES, koja je ocenjena kao veoma uspešna, o zastupanju interesa zemalja van Evropske unije, o mogućim zajedničkim projektima i aktivnostima. U okviru posete Društvu za obrazovanje odraslih, gospodin Hansen se susreo i sa gospođom Katarinom Popović, generalnom sekretarkom Međunarodnog saveta u obrazovanju odraslih (ICAE) i predsednicom Upravnog odbora AES. Razgovor je vođen o budućoj saradnji dve organizacije i relevantnosti globalnih tendencija razvoja u obrazovanju odraslih za Evropu i za organizacije civilnog društva u Evropi.

Projektna aktivnost Društva za obrazovanje odraslih izdvojena kao primer dobre prakse novog EU projekta

aemalogoBeograd, jul 2014. Jedna od aktivnosti projekta Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa koje je, uz podršku dvv international, Društvo za obrazovanje odraslih realizovalo sa različitim partnerima iz Srbije u periodu 2004-2009 izdvojena kao primer dobre prakse na upravo otvorenom portalu Adult Education Made Accessible (www.aemanet.eu). Ovaj portal je jedno od sredstava komunikacije istoimenog projekta, koji ima za cilj unapređenje participacije osoba sa invaliditetom u obrazovanju odraslih (The project aims at contributing to an increased participation of disableds in adult education). Projektna aktivnost Društva koja je izdvojena kao primer dobre prakse je obuka 48 invalida – paraplegičara, u svrhu unapređenja njihove zapošljivosti upotrebom tehnologije učenja na daljinu. Obuka je realizovana u periodu 2006-2007 i u tehnološkom smislu je predstavljala pionirsku aktivnost u oblasti stručnog osposobljavanja odraslih.

Poseta profesora Petera Jarvisa

jarvisBeograd, jul 2014. Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Katedrom za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Institutom za pedagogiju i andragogiju, 19. juna organizovalo je predavanje „Ljudsko učenja – implicitno i eksplicitno“ profesora Petera Jarvisa povodom obeležavanja šezdesetogodišnjice njegove predavačke karijere. Predavanju su pisustovali stručnjaci iz oblasti obrazovanja odraslih, predstavnici državnih institucija (ministarstava i zavoda koji deluju u oblasti obrazovanjem), studenti, profesori i asistenti Filozofskog fakulteta u Beograd. Tokom svoje posete profesor je održao konsultacije sa studentima doktorskim i master studija, kako bi odgovorio na sve njihove istraživačke dileme i ohrabrio ih za nastavak rada na njihovim tezama. S obzirom da će Peter Jarvis biti gost urednik prvog broja Andragoških studija za 2014. godinu organizovan je radni ručak sa članovima uređivačkog borda ovog naučnog časopisa. Poseta profesora Jarvisa ne samo da nas je upoznala sa najnovijim trendovima u razvoju obrazovanja odraslih u svetu, već je inspirisala i inicirala promišljanje filozofskih aspekata učenja.

Nova predstavnica dvv mreže za jugositočnu Evropu u Izvršnom odboru EAEA

KatarinaMajaBrisel, jun 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je delegiralo jednu od svojih članica, Maju Maksimović, asistentkinju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za novu članicu Izvršnog odbora EAEA. Maja je preuzela ovu poziciju od dr Katarine Popović, osnivačice Društva za obrazovanje odraslih, s obzirom da Katarina preuzima nove odgovornosti kao generalna sekretarka ICAE (International Council of Adult Education). Jedna od Majinih odgovornosti u odboru EAEA biće zastupanje interesa zemalja izvan Evropske unije, s obzirom na to Maja će takođe biti predstavnica dvv international mreže za jugostočnu Evropu u bordu EAEA. Čestitamo Maji i želimo joj uspešan rad.

Razmena iskustava trenera BiH i Srbije

sarajevoafSarajevo, maj 2014. dvv international za BiH i Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda od 23. do 24. maja u Sarajevu su organizovali susret trenera i multiplikatora koji rade u području obrazovanja odraslih. Program je pažljivo dizajniran za stručnjake i praktičare imajući u vidu potrebu za podsticanjem razmene iskustava i znanja na regionalnom nivou. Tokom dvodnevnog rada posebno su obrađivane teme: rad sa teškim učesnicima, rod i interkulturno obrazovanje odraslih, (samo)refleskivna praksa u trenerskom radu. Posete Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije BiH, nevladinoj organizaciji i edukativnom centru „Nahla“ učesnicima su približeni problemi i trend razvoja obrazovanja odraslih u BiH. Dvodnevna razmena otvorila je mnoge važne teme za trenerski rad, ali i razvoj područja obrazovanja odraslih u regionu. Na samom kraju razmene definisane su teme za susret u Beogradu, koji će biti realizovan u oktobru.