Vesti – politike

Poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje

GNLC GuideBeograd, decembar 2015. Akcenat Festivala učenja odraslih u Srbiji od 2014. godine je na unapređenju učenja u zajednici i njihovom povezivanju u grad koji uči. Ovaj originalni koncept po modelu “odozdo na gore”, komplementaran je UNESCO inicijativi Svetske mreže gradova koji uče, koncipiranoj na modelu “od vrha nadole”. UNESCO inicijativa podržava praksu celoživotnog učenja promovišući politički dijalog u uzajamno učenje između gradova članova mreže. Mreža uspostavlja veze, podstiče partnerstva, obezbeđuje razvoj kapaciteta i razvija alate i instrumente za podsticanje i priznanje napretka postignutog u ostvarivanju vizije celoživotnog učenja. Festival učenja u Srbiji je kao originalni model bio predstavljen na Drugoj UNESCO međunarodnog konferenciji Gradova koji uče, održanoj u Meksiko sitiju u oktobru ove godine. Mesec dana kasnije direktor UNESCO Instituta za celoživotno učenje (UIL), Arne Karlsen, uputio je poziv gradonačelniku Beograda, Siniši Malom, da se Beograd pridruži Svetskoj mreži gradova koji uče. Napori Društva za obrazovanje odraslih u promovisanju učenja odraslih kroz Festivale učenja odraslih, kao i saradnja sa UIL-om posebno su istaknuti u tom pismu. Verujemo da će gradska uprava odgovoriti pozitivno na ovaj poziv i da će Beograd u ovom prestižnom društvu, kroz razmenu sa drugim gradovima, početi da unapređuje uslove da celoživotno učenje daj svoj puni doprinos razvoju Beograda i kvalitetu života njegovih stanovnika.

 

Priprema nacionalnog GRALE izveštaja o napretku

graleiiBeograd, avgust 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je tokom jula i avgusta pružilo bitnu tehničku i stručnu pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u izradi nacionalnog GRALE izveštaja o napretku. Podaci iz ovog trogodišnjeg izveštaja će se koristiti za izradu trećeg Globalnog izveštaja o obrazovanju i učenju odraslih (GRALE III). Svrha GRALE III je osvrt na napredak ostvaren u postizanju i implementaciji ciljeva Belemskog okvira za akciju (usvojenog 2009. godine). Kreiranje ovakvih pregleda je od velikog značaja za oblast obrazovanja i učenja odraslih na nacionaolnom nivou, jer redovna sistematizacija podataka pruža za državu veoma značajan detaljan uvid u ovu oblast. Saradnja između Ministarstva i Društva omogućila je prikupljanje sveobuhvatnih podataka uzimajući u obzir različite perspektive. GRALE III će biti još jedan značajan dokument za proces reformi u oblasti obrazovanja u Srbiji.

Doprinos javnoj raspravi o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

jrpBeograd, jul 2015. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom 29. jula 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, organizovalo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, uz prisustvovalo preko sto predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija. Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije i mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih predstavio je prisutnima postojeće aktivnosti Društva koje koincidiraju sa većinom aktivnosti koje predviđa Akcioni plan u poglavlju “Neformalno obrazovanje” i postavio pitanje kojim konkretnim merama će Republika Srbija pružiti podršku civilnom sektoru koji realizuje deo aktivnosti iz domena odgovornosti institucija Republike, predviđenih Strategijom.

Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo u diskusiji o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

noksBeograd, jun 2015. Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovali su konferenciju u okviru projekta finansiranog od strane Evropske komisije “Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – zajednički jezik sveta obrazovanja i tržišta rada”. Konferencija je organizovana 26. juna 2015. godine u dva dela. Prvo su se prisutnima obratili Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport i savetnik ministra privrede Dušan Korunoski. U nastavku je otvorena i diskusija sa publikom, nakon čega je ministar Srđan Verbić zaključio da Ministarstvo očekuje značajnu pomoć od nevladinog sektora kada je u pitanju neformalno obrazovanje odraslih. Drugi deo konferencije bio je otvoren za ideje i očekivanjima predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, predstavnika srednjih stručnih škola i drugih značajnih interesnih strana u procesu razvoja NOK-a. Zaključak skupa odnosio se na spremnost svih zainteresovanih strana da pomognu proces razvoja i usvajanja kvalitetnog NOK-a u najkraćem mogućem roku.

Podrška učešću delegacije iz Srbije na Svetskom obrazovnom forumu 2015

wef2015Inčeon, maj 2015. Delegacija Republike Srbije, koju su činili ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić i rukovodilac Grupe za obrazovanje odraslih, gospođa Mirjana Milanović, aktivno je učestvovala u Svetskom obrazovnom forumu 2015, održanom u Inčeonu (Koreja) u periodu 19-22.5.2015. Svetski obrazovni forum 2015 je prelomni događaj u kontekstu pokreta „Obrazovanje za sve“ (Education for All – EFA), koji ima za cilj stvaranje uslova za obezbeđenje dostupnog i kvalitetnog obrazovanje u svim delovima sveta. Pokret je ustanovljen na Svetskoj konferenciji u Jomtijenu (Tajland) 1990. godine, a koordinira ga UNESCO uz podršku vlada članica, međunarodnih organizacija i organizacija građanskog društva. Zahvaljujući ovoj inicijativi, koja se odnosi na osnovno obrazovanje, sticanje osnovnih životnih veština, opismenjavanje i stručno obrazovanje, u mnogim zemljama je postignut značajan napredak na planu obrazovanja, uključujući dostupnost obrazovanja, obezbeđenje ravnopravnosti polova i smanjenje stope nepismenosti. Realizacija ciljeva postavljenih konferencijom u Jomtijenu evaluirana je u aprilu 2000. godine na Svetskom obrazovnom forumu u Dakaru (Senegal), na kome je u okviru Dakarskog akcionog plana definisano šest revidiranih ciljeva EFA, za period do 2015. Nekoliko meseci kasnije deo ovih ciljeva je integrisano i u Milenijumske ciljeve razvoja ustanovljene na Milenijumskom samitu Ujedinjenih nacija u Njujorku, koji su u prethodnih 15 godina bili glavne smernice i orijentiri razvoja, kako na globalnom tako i na nivou pojedinačnih zemalja. Svetski obrazovni forum 2015 je procenio napredak u realizaciji Dakarskog akcionog plana i pripremio obrazovnu agendu za period 2015-2030, koja je prilagođena aktuelnim potrebama i globalnim promenama, ali i proširena novim temama kao što su kvalitet obrazovanja i građansko obrazovanje na globalnom nivou. Na skupu, koji je otvorio generalni sekretar UN Ban Ki Mun, učestvovalo je više od 130 ministara iz preko 150 zemalja sveta. Doprinos delegacije Republike Srbije je bio posebno primećen, jer se ministar Verbić obratio skupu i u plenumi i kao uvodničar jedne od radnih grupa. Skup je uspešno okončan donošenjem Inčeonske deklaracije čiji će ciljevi, na Samitu UN u septembru ove godine, biti integrisani u „Post 2015 Agendu održivog razvoja“ – smernice globalnih razvojnih napora za period do 2030. godine. Društvo za obrazovanje odraslih je u partnerstvu sa DVV International i UNESCO Institutom za celoživotno učenje obezbedilo logističko-organizacionu pomoć u pripremi učešća i sredstva za pokrivanje troškova učešća delegacije Republike Srbije.

Reakcija na regionalnu inicijativu za pridruživanje PIAAC studiji

PIAAC_reactionRegion jugoistočne Evrope, april 2015. Regionalnom inicijativom, DVV mreže jugoistočne Evrope, za pridruživanje PIAAC istraživanju, manifestovanom sastankom 11 zemalja regiona, krajem avgusta meseca 2014. godine, u Zagrebu, poslata je snažna poruka o potrebi regiona za relevantnim statističkim podacima u obrazovanju odraslih koji bi bili osnov za kreiranje politika i pokretanje aktivnosti utemeljenih na validnim podacima. Kasnija dešavanja u zemljama regiona pokazala su da su troškovi istraživanja nepremostiva prepreka uključivanju i pored postojanja političke podrške ovoj ideji. Svojevrsni odgovor Evropske unije na ovu inicijativu stigao je u vidu nedavne sugestije Direktorata za obrazovanje i kulturu upućene Direktoratu za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju da se pruži finansijska podrška učešću 6 zemalja ovog regiona u tri OECD istraživanja (PIAAC, PISA i TALIS). Sa nestrpljenjem i novom nadom očekujemo dalji razvoj događaja.

Podrška učešću predstavnika Srbije u Otvorenom metodu koordinacije

Podrska_OMKBeograd, decembar 2014. U aprilu 2014. godine Vlada Republike Srbije je na poziv Evropske komisije nominovala predstavnike za učešće u radu Tematskih radnih grupa (TRG), u Otvorenom metodu koordinacije (OMK), u okviru strateškog okvira Obrazovanje i obuka 2020. Učešćem u ovim radnim grupama Srbija će imati mogućnost da kao ravnopravni učesnik koristi najbolje prakse država članica EU i njihovih obrazovnih politika, kao i da predstavi ostvarenost svojih strateških i reformskih zahvata. U julu 2014. godine Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije obratio se Društvu za obrazovanje odraslih sa molbom za podršku učešću predstavnika Srbije u OMK. Imajući u vidu da su teme koje su definisane kao prioritetne na nivou EU od suštinskog značaja za dalje reformske procese Republike Srbije u oblasti obrazovanja i u skladu sa ciljevima Strategije razvoja obrazovanja, odlučeno je da se ova podrška pruži na račun drugih aktivnosti. Podrška je pružena za učešće jednog člana TRG – Obrazovanje odraslih na dva sastanka organizovana od strane Evropske komisije u drugoj polovini 2014. godine.

Učešće u javnim konsultacijama povodom izrade Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike

Beograd, novembar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih aktivno se uključilo u izradu Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP – Employment and Social Reform Program) učešćem u javnim konsultacijama na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Dostavljanjem komentara na nacrt mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) Društvo za obrazovanje odraslih pocrtalo je značaj obrazovanja odraslih u celokupnom obrazovnom sistemu Srbije, a naročito u oblasti zapošljavanja i kvaliteta obrazovanja odraslih. Učešće u izradi ovog dokumenta značajan je doprinos i podrška napredovanju Srbije u evropskim integracijama s obzirom da je ESRP je zamišljen kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja i strukturiran je po modelu strategije Evropa 2020, koju države članice već primenjuju.

Sastanak u ministarstvu povodom Internacionalnog dana starijih

grupna 2Beograd, oktobar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih pozvano je da učestvuje u razgovoru sa pomoćnikom Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta, volontera, korisnika domova za stare, Gerontološkog društva Srbije i nevladinih organizacija. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih posebno se osvrnuo na značaj celoživotnog učenja za populaciju starijih naročito u domenima obuke za starije radnike, međunarodne procene kompetencija odraslih (PIAAC), prevencije patološkog starenja, promocije učenja i obrazovanja. Posebno je stavljen naglasak na uspešne projekte koji već godinama daju pozitivne rezultate, a kojima je neophodna i kontinuirana podrška od strane donosioca odluka, poput Univerziteta za treće doba, promocije aktivnog starenja. Tokom susreta otvarana su mnoga značajna pitanja poput zdravlja, socijalne zaštite, intergeneracijske saradnje, a obrazovanje je skoro u svakoj oblasti prepoznato kao značajna i prioritetna aktivnost. Ovaj susret je bio od posebnog značaja, jer je i od strane pomoćnika Ministra iskazana puna podrška za unapređenje obrazovanja odraslih naročito za populaciju starijih građana i to u domenu inovativnih socijalnih usluga koje se temelje na intergeneracijskoj saradnji.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

smerniceBeograd, septembar 2014. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih prisustvovali su 22. septembra 2014 godine, konferenciji za štampu organizovanoj povodom predstavljanja „Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“. Na pitanja novinara i predstavnika organizacija civilnog društva, odgovarali su zastupnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Vlade republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Oni su istakli da je jedna od osnovnih namena ovog dokumenta strateška i sistemska povezanost javne uprave i civilnog društva, kao i razvoj nove prakse u radu i javne uprave i civilnog sektora. Ovaj skup smernica je usvojen u trenutku izrađivanja još jednog, za ovu oblast, vrlo važnog dokumenta, a to je okvir nacionalne strategije za podsticaj rada civilnog društva, za narednih pet godina. Ono što su predstavnici civilnog društva istakli kao ključno jeste pronalaženje načina kako da ove smernice zažive u praksi i preduprede teškoće u njihovom sprovođenju, jer će se mogući nedostaci uvideti tek u praksi. Oko jednog su svi bili saglasni, a to je da ovaj dokument predstavlja jedan od koraka procesa pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.

Region u susret Trećem krugu PIAAC istraživanja

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZagreb, avgust 2014. Tokom avgusta meseca tekuće godine OECD i hrvatski Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) pripremali su prezentaciju trećeg kruga OECD-ovog istraživanja Međunarodne procene kompetencija odraslih (PIAAC) za ključne partnerske organizacije i ustanove Hrvatske. Društvo za obrazovanje odraslih (DOO) iniciralo je proširenje skupa učešćem predstavnika zemalja regiona i potencijalnih donatora, produženje za jedan dan i sadržajno prilagođenje proširenoj grupi učesnika. Tako je u partnerstvu Centra i Društva u periodu 28-29. avgusta 2014. u hotelu Panorama organizovan regionalni dvodnevni seminar na kome je učestvovalo više od 40 predstavnika 11 zemalja regiona. Prvog dana skupa, predstavnici OECD-a predstavili su značaj rezultata istraživanja za razvoj ekonomije, unapređenje socijalne kohezije i kvaliteta života odraslih građana, a potom i sam proces sprovođenja istraživanja. Predstavnici Grčke i Slovenije, koje trenutno učestvuju u drugom krugu istraživanja, sa prisutnima su podelili svoja dragocena iskustva. Tokom drugog dana skupa razmatrane su mogućnosti da se zemlje našeg regiona uključe u treći krug istraživanja, kao i eventualne regionalne aktivnosti koje bi olakšale ovaj proces. Učesnici su najpre napravili pregled preduslova i ključnih izazova za uključivanje u istraživanje, a zatim i pregled postojećih resursa, glavnih partnera i dosadašnjih relevantnih iskustava (CONFINTEA procesi, nacionalne studije, PISA istraživanja i sl.). Predstavnici OECD-a i ETF-a aktivno su učestvovali u kreiranju ovih pregleda svojim sugestijama i dodatnim informacijama. Predstavnik ETF-a je zatim predstavio i aktuelne mere podrške koje ova organizacija nudi zemljama regiona u procesu uključivanja u PIAAC studiju, nakon čega je kao značajna dodatna mera podrške predstavljena i dosadašnja aktivnost DVV International u regionu, procesima koji su relevantni za ovo istraživanje ili čak imaju ishodište u njemu. Ključni segment drugog dana bio je posvećen kreiranju liste argumenata, kao i liste mogućih, nacionalnih i zajedničkih-regionalnih aktivnosti, za uključivanje zemalja regiona u ovo značajno istraživanje. Skup je završen predstavljanjem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, kao i posetom Centru, gde su tokom prigodnog koktela razmenjena iskustva i stručni materijali.

Sugestije na radnu verziju Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014

Beograd, jul 2014. Projektni menadžeri Društva za obrazovanje odraslih odazvali su se na poziv potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički slanjem sugestija na radnu verziju Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014. Na ovaj način je Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo u važnom procesu razvoja i usavršavanja politika, institucionalnog okvira i metodologije praćenja socijalne uklјučenosti pojedinaca i društvenih grupa u Republici Srbiji u periodu pridruživanja Evropskoj uniji. Izveštajem je obuhvaćen pregled zakonskog i strateškog okvira u relevantnim oblastima analiza trenutnog stanja, pregled realizovanih mera i programa, zaklјučci i osnovni pravci delovanja za naredni period. Obrazovanje odraslih je bilo zastupljeno u Nacrtu izveštaja, ali ne u dovoljnoj meri. Sugestijama Društva za obrazovanje odraslih ukazano je na značaj obrazovanja odraslih za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Posebna pažnja je usmerena na potrebu učešća Srbije u trećem krugu PIAAC istraživanja, podrške države i svih socijalnih partnera promociji obrazovanja odraslih, kao i nedavno uvedenog funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u sistem obrazovanja u Srbiji.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Beograd, jul 2014. U Palati Srbija, 8. jula, Nikola Koruga, koordinator projekta Društva za obrazovanje odraslih učestvovao je u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Tokom diskusije naglašeno je da su izmenjeni i dopunjeni samo oni delovi Zakona o visokom obrazovanju, koje je moguće implementirati u kratkom roku. Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da mnoge probleme nije moguće rešavati bez kompletne izmene Zakona o visokom obrazovanju, koja je planirana za narednu godinu. Učešćem u javnoj raspravi i analizom Izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju jasno je istaknuto da postoji potreba za prilagođavanjem visokog obrazovanja potrebama odraslih, ali da su za to neophodne šire mere od dopuna i izmena aktuelnog Zakona. Društvo za obrazovanje odraslih će i u narednom periodu sa posebnom pažnjom pratiti reformu visokog obrazovanja, ali i pružati Ministarstvu podršku za integraciju kvalitetnog i dostupnog obrazovanja odraslih u celokupan obrazovni sistem.

Uloga civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju EU

Beograd, mart 2014. Predstavnici društva za obrazovanje odraslih prisustvovali su obuci za organizacije civilnog društva „Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i uloga civilnog društva – pregovaračka poglavlja 25 (nauka i istraživanje) i 26 (obrazovanje i kultura)“, 5. marta u Palati Srbija. Nakon uvodnih obraćanja predstavnika državnih tela za saradnju sa civilnim društvom, kao i predstavnika ministarstava prisutni su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem pregovaračkih poglavlja 25 i 26, ključnim zakonskim okvirima Evropske unije za pomenute oblasti, kao i mehanizmima njihovog formulisanja i praćenja implementacije. Značajna iskustva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom tokom procesa pridruživanja sa prisutnima je podelio bivši član pregovaračkog tima Hrvatske zadužen za poglavlja 25 i 26. Proces pridruživanja Evropskoj uniji od posebnog je značaja za Društvo za obrazovanje odraslih, kao i za doprinos koji je do sada učinjen u području obrazovanja odraslih, te je ova obuka ključna za dalje korake i nastojanja da se izgradi kvalitetan i stabilan sistem obrazovanja odraslih u Srbiji.

Javna rasprava povodom izrade nacrta dokumenata Program i metodologija karijernog vođenja i savetovanja za mlade

careersBeograd, februar 2014. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su u javnoj raspravi povodom izrade Programa i metodologije karijernog vođenja i savetovanja za mlade 19-30 godina, 25. februara u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Skup je organizovan povodom zajedničkog promišljanja nacrta ova dva dokumenta nastala u okviru Tempus projekta Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia. Nacrte dokumenata je izradio tim eksperata iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta Singidunum i Beogradske otvorene škole, koja je bila koordinator procesa izrade. Podršku domaćim ekspertima dali su i partneri sa Univerziteta u Šleziji, Univerziteta u Padovi i Svonsi Univerziteta. Ovo je bila samo jedna u nizu javnih rasprava povodom pomenutih dokumenata na kojoj su učestvovali stručnjaci iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja, kao i sve interesne strane poput predstavnika resornih ministarstava, privrede, univerziteta, nevladinog sektora, itd. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih istakli su značaj kontinuiranog usavršavanja za obezbeđivanje kvaliteta karijernog vođenja i savetovanja, kao i važnost mogućnosti priznavanja prethodnog učenja i iskustva u ovoj oblasti.

Zajedničkim snagama za delovanje u obrazovanju i učenju odraslih

slika regionalna 3Viljnus, decembra 2013. Na poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje, a uz saglasnost Nacionalnih komisija za saradnju sa UNESCO-m, delegati iz zemalja jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija) uzeli su aktivno učešće na konferenciji „Equipping adults for the 21st century – Joining forces for action on skills and competences”, posvećenoj obrazovanju i učenju odraslih. Konferencija je organizovana u saradnji UNESCO Instituta za celoživotno učenje i Evropske komisije – Generalni Direktorat za obrazovanje i kulturu. Konferenciju je ugostila Litvanija, kao predsedavajuća članica Evropske unije, u Viljnusu, 9. i 10. decembra, 2013. godine. Učešće delegata iz jugoistočne Evrope podržano je od strane dvv international-a. Preko 200 eksperata u oblasti obrazovanja i učenja odraslih iz Severne Amerike u Evrope uzelo je aktivno učešće na konferenciji koja je imala za cilj procenu napretka u implementaciji Obnovljene evropske agende za obrazovanje odraslih (Renewed European Agenda for Adult Education) i Belemskog okvira za akciju (Belém Framework for Action), u svetlu nedavno objavljenih rezultata OECD Programa za internacionalnu procenu kompetencija odraslih (Programme for the International Assessment of Adult Competencies [PIAAC]). Eksperti su formulisali konkretne mere i preporuke u vezi pitanja pismenosti, participacije u obrazovanju odraslih, koordinaciji i saradnji, finansiranju, imajući na umu kvalitet, jednak pristup i otvorenost kao polazne osnove preporuka. Sažetak diskusije i ključnih preporuka može se naći na sajtu konferencije. Nakon predstavljanja GRALE II, Katarina Popović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i Regionalna koordinatorka CONFINTEA VI u akciji, predstavila je aktivnosti koje su realizovane i koje se sprovode u okviru praćenja implementacije Belemskog okvira za akciju. Ona je istakla da CONFINTEA VI i Belemski okvir za akciju nisu bili samo sastanak i dokument za region jugoistočne Evrope već proces i instrument koji je obezbedio saradnju i lobiranje kod kreatora politika, razvoj prakse, praćenje napretka i drugih važnih aktivnosti i mera. U cilju uspešnog pisanja nacionalnih izveštaja o napretku implementacije Belemskih preporuka, eksperti iz zemalja regiona organizovali su niz aktivnosti uz podršku dvv international-a: prevod svih relevantnih materijala, organizovanje nacionalnih i regionalnih sastanaka, praćenje matrice i druge aktivnosti. Nakon uspešno napisanih izveštaja, Katarina Popović je predstavila i drugi Regionalni izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih u jugoistočnoj Evropi. Predstavljanje je bilo jedan od primera dobre prakse kako države mogu regionalno sarađivati i time postići efektivnije rezultate u primeni preporuka koje su definisane u Belemu 2009. godine.

Regionalni sastanak CONFINTEA VI u akciji za Jugoistočnu Evropu

grupnabledBled, jul 2013. Regionalni sastanak CONFINTEA VI u akciji za Jugoistočnu Evropu održan je u periodu od 7. do 9. jula na Bledu u Sloveniji. Sastanku, koji je organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Institutom za obrazovanje odraslih Slovenije uz podršku dvv international-a, prisustvovalo je ukupno trinaest eksperata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije. Predstavnici zemalja koji su nastavili da pružaju značajan doprinos u pogledu praćenja i implementacije strategije formulisane u Belemu 2009. godine, dolaze iz nekoliko vladinih institucija, nevladinih organizacija i sa univerziteta zemalja regiona. Sastanak je održan sa ciljem da se predstave ključni nacionalni rezultati u praćenju i primeni CONFINTEA VI follow up strategije; kao i da se postigne dogovor o predstavljanju i aktivnom učešću regiona Jugoistočne Evrope na velikoj pripremnoj srednjoročnoj konferenciji UNESCO-a za Evropu, Severnu Ameriku i Izrael, koja će biti organizovana u decembru 2013. godine u Litvaniji. Tokom rada i boravka na Bledu posebna pažnja usmeravana je na održivost kontinuiteta sastajanja i saradnje predstavnika regiona, kao i usaglašavanje smernica o daljem zajedničkom radu.

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o obrazovanju odraslih

Beograd, jun 2013. Na sednici Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije koja je održana 25. juna 2013. godine, usvojen je Zakon o obrazovanju odraslih, prvi put u istoriji Srbije. Ovim zakonom uređuje se obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji. Takođe, usvajanje zakona otvorilo je mogućnost sticanja priznatih kvalifikacija tokom čitavog života, ali i stvaranje uslova za priznavanje prethodnog učenja. Sledeći korak za institucije i organizacije, koje deluju u oblasti obrazovanja odraslih, je efikasna i efektivna implementacija Zakona.

Učešće u javnom čitanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

javnocitanjeBeograd, april 2013. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su u Prvom javnom čitanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koje je održano 18. aprila u Beogradu, a organizovano od strane Građanskih inicijativa uz podršku Fonda Balcan Trust for Democracy. Diskusiju je otvorila Radmila Radić Dudić iz Građanskih inicijativa ukazujući na činjenicu da je ovo samo prvi korak uključivanja svih aktera u obrazovanju u zajedničko promišljanje reformskih procesa. Jasminka Čekić Marković iz Centra za obrazovne politike, prisutne je uvodila u diskusiju otvaranjem pitanja implementacije Strategije. U nastavku diskusije nastavnici, predstavnici organizacija civilnog društva, učenici, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazivali su na aktuelne problem u postojećem obrazovnom sistemu. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih tokom diskusije ukazali su na značaj obrazovanja odraslih za čitav obrazovni sistem, tržište rada i pojedinca. Na kraju su posebno istakli činjenicu da potrebe odraslih za obrazovanjem još uvek nisu adekvatno prepoznate od strane društva, što se reflektuje kroz minimalnu brigu za obrazovanje odraslih iskazanu u aktuelnoj Strategiji.

Projekat „Širi benefiti od celoživotnog učenja“

Evropa, novembar 2011. Počeo je EU projekat „Wider Benefits of Lifelong Leaning (BeLL)“. U toku projekta se ispituju napori pojedinaca u učenju i obrazovanju i konkretne prednosti koje im učenje donosi, kao i način na koji oni doprinese društvu. U ovom procesu benefiti od učenja se fokusiraju na društvenu ulogu, a ne samo na ekonomsku. Ovo je prvi projekat kojim se prikupljaju komparativni kvalitativni i kvantitativni podaci o društvenim i individualnim posledicama učešća u celoživotnom učenju. Rezultati empirijskog istraživanja mogu biti korišćeni za pružanje saveta u donošenju politika kako bi se legitimisalo ulaganje u neformalno obrazovanje odraslih, što svakako trenutno nije prioritet. Projektni konzorcijum čine predstavnici univerziteta, privatnih i državnih istraživačkih instituta i organizacija koje se bave praksom obrazovanja odraslih. Društvo za obrazovanje odraslih će učestvovati u projektu kao tihi partner, ali će ravnopravno realizovati sve faze istraživanja.