Vesti – kvalitet i profesionalizacija

AE‐PRO e‐trening privukao je hiljade stručnjaka iz oblasti obrazovanja odrasli

ae_pro_color_web-01Brisel, decembar 2015. Završna sesija “Evropskog e-treninga za obrazovanje odraslih” organizovana je 15. decembra 2015. godine u okviru AE-PRO projekta, koji je realizovan između maja i decembra. Tokom osam meseci treninga na platformi www.ae-lerning.eu registrovano je više od 5300 osoba. Opšti cilj AE-PRO projekta je da se kreira platforma za e-učenje, kao i da se ponudi e-trening za zainteresovane o obrazovanju odraslih o evropskom razvoju i obrazovanju odraslih u državama Evrope. “Popularnost e-treninga iznenadila je projektni konzorcijum. To jasno ukazuje na činjenicu da nam je neophodan Evropski hab za stručnjake koji se bave obrazovanjem odraslih”, izjavila je Tania Berman, referentkinja za politike,  iz Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), organizacije koja stoji iza ovog projekta. Juhani Pörtfors, penzionisani direktor centra za obrazovanje iz Finske završio je celokupan program. “Bio sam motivisan da učestvujem u AE-PRO treningu da bih razumeo evropsko obrazovanje odraslih na teorijskom, političkom i praktičnom nivou”, objašnjava Juhani. On smatra da je AE-PRO trening jedinstvena prilika za komuniciranje za drugim osobama koje se bave obrazovanjem odraslih iz cele Evrope. „Shvatio sam da  struktura obrazovanja odraslih varira od zemlje do zemlje, ali sa druge strane, imamo toliko toga zajedničkog. Bilo je sjajno videti da širom Evrope ima prosvećenih osoba koje se bave obrazovanjem odraslih, kao i angažovanih udruženja koja najiskrenije promovišu interese građana“. AE-PRO projektni konzorcijum će organizovati i drugi e-trening u 2016. Više informacija o tome će biti dostupno u februaru.

Osnovne informacije o projektu

Projekat AE-PRO Platforma za učenje mladih evropskih stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih nudi kapacitet za koncipiranje e-treninga za (mlađe) stručnjake u obrazovanju odraslih o evropskom razvoju, kao i razvoju obrazovanja odraslih u drugim državama. Naš cilj je povećanje znanja zaposlenih o obrazovanju odraslih u Evropi, kao i podsticanje razmene inovacija širom Evrope kroz međugeneracijsko, ekspertsko i vršnjačko učenje. Takođe, težimo da obezbedimo prilike za profesionalni razvoj i trening zaposlenih u obrazovanju odraslih kroz koordiniranu primenu Erasmus + mobilnosti.

Podrška programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Donacija FOOOBeograd, decembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih realizuje, već drugu godinu za redom, podršku programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) u Srbiji. Sredinom godine Društvo je ponudilo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podršku programu u vrednosti 10.000 EUR, pretpostavljajući da će u skladu sa potrebama biti realizovan program dodatne obuke nastavnika. Obzirom na činjenicu da se do kraja godine nisu stekli uslovi za realizaciju dodatne obuke, doneta je odluka da se podrška programu FOOO realizuje kroz donaciju priručnika za polaznike, jer još uvek ne postoji mehanizam obezbeđenja ovih priručnika za škole, a kao jedini radni materijal polaznika ovi priručnici su preduslov uspešne realizacije programa. Nakon upita o potrebama, upućenog na adrese blizu 60 škola u programu FOOO, 38 škola je poslalo zahteve. Na sve zahteve je pozitivno odgovoreno i priručnici su odštampani i distribuirani u veće centre. Ovogodišnjom donacijom podmirene su potrebe 2160 polaznika programa FOOO.

Četvrti sastanak projekta AE-Pro

aeprolismLisabon, novembar 2015. Kerigma, partnerska organizacija iz Portugala, organizovala je četvrti AE-Pro sastanak partnera u Lisabonu 26. i 27. novembra. Radni dan počeo je sa otvorenom diskusijom o iskustvima partnera koja se tiču realizacije webinara. Predstavljeni su i dosadašnji rezultati i najvažniji ishodi projekta. Prvi AE-Pro on-line trening odvijao se između maja i decembra 2015 godine, a više od 5300 profesionalaca u oblasti obrazovanja odraslih se registrovalo na platformi. Imajući u vidu da će se poslednja sesija ovog on-line treninga realizovati 15. decembra na sastanku se razgovaralo o budućnosti i organizovanju narednog treninga u 2016 godini. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su opšte rezultate evaluacije sesija. Za ovaj izveštaj takođe su korišćene i samorefleksije učesnika o procesu učenja, kao i automatski podaci o korisnicima koji su dostupni na platformi. Takođe, donesene su odluke o završnoj evaluaciji i odgovornostima u narednoj godini.

Društvu za obrazovanje odraslih organizovalo on-line predavanje o metodama primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih

webinartamsiBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je on-line predavanje Metode primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih: legislativno pozorište u zatvoru 10. novembra u okviru EU projekta Evropska platforma za usavršavanje (mladih) stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih (AE_PRO). Docentkinja dr Tamara Nikolić Maksić, sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održala je predavanje i sačinila koncept za jednonedeljnu nastavnu jedinicu za AE-PRO obrazovnu platformu (http://www.ae-learning.eu/course/view.php?id=64). Nikola Koruga, rukovodilac projekta Društva za obrazovanje odraslih, bio je producent on-line predavanja. Opšti cilj nastavne jedinice je da se treneri, koji se bave obrazovanjem odraslih, informišu o prednostima upotrebe primenjenog pozorišta, interaktivnih metoda rada i dramskih tehnika u obrazovnom kontekstu, sa naglaskom na legislativnom pozorištu primenjenom u kazneno-popravnim institucijama. Dodatno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nekoliko praktičnih teatarskih tehnika, kao i da ih isprobaju tokom on-line predavanja, kroz predstavljanje zadataka.

On-line predavanje o situacionim barijerama i sposobnostima za učenje funkcionalno nepismenih pojedinaca organizovan je u Društvu za obrazovanje odraslih

webinarbroadsasBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je on-line predavanje Situacione barijere i sposobnosti za učenje funkcionalno nepismenih polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji 3. novembra u okviru realizacije EU projekta Evropska platforma za usavršavanje (mladih) stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih (AE_PRO). Nikola Koruga, projektni menadžer Društva za obrazovanje odraslih bio je producent on-line predavanja. Aleksandar Bulajić, MPhil, istraživač i asistent na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održao je predavanje i sačinio je koncept za jednonedeljnu nastavnu jedinicu na AE-PRO obrazovnoj platformi (http://www.ae-learning.eu/course/view.php?id=65). Opšti cilj nastavne jedinice je da se učesnici, širom Evrope, upoznaju sa ključnim pitanjima o situacionim barijerama i kognitivno-funkcionalnim karakteristikama nepismenih odraslih, koji su uključeni u program osnovnog obrazovanja odraslih. Dodatno, učesnici imaju i priliku da upoznaju model funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji, kao i istraživanja iz oblasti radne memorije.

Trening za pripremu projekata za inicijative učenja u zajednici

festival15Beograd, oktobar 2015. Prva od tri obuke, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama Crvenog krsta Beograd u period 23-24.10.2015.g. Na osnovu analize potreba organizacija koje organizuju učenje u zajednici, urađene u julu mesecu, nekoliko tema je objedinjeno u tri obuke: „Projekti i prikupljanje sredstava“, „Aktiviranje zajednice“, „Kreiranje i realizacija obrazovnih aktivnosti“. U obukama će učestvovati predstavnici 35 organizacija iz 6 gradova Srbije. Na prvoj obuci učestvovalo je 19 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Društvo za obrazovanje odraslih je obuku organizovalo u saradnji sa Građanskim inicijativama, a realizovali su je trenerke Snežana Stojanović i Đurđa Đukić. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika u prikupljanju sredstava i pisanju predloga projekata, jer se većina inicijativa učenja u zajednici i finansira po projektnom principu. Učesnici su obuku ocenili kao izuzetnu. što nije čest slučaj sa obukama na ovu temu. Zabeležen je i jedan disonantni ton u evaluaciji seminara. Na pitanje: U kojoj meri su ispunjena Vaša očekivanja? jedan po polaznika je odgovorio: „Nimalo!“ Objašnjenje odgovora je glasio: „Očekivao sam da se dosađujem, a nisam“.

Društvo za obrazovanje odraslih podržalo ESREA konferenciju u Beogradu

esreagenderBeograd, оktobar 2015. Početkom oktobra je na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana međunarodna konferencija na temu Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice. Konferenciju je organizovala ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) u saradnji sa Filozofskim fakultetom, Društvom za obrazovanje odraslih i Institutom za pedagogiju i andragogiju. Učesnici iz celog sveta su predstavili svoja istraživanja i diskutovali o temama kao što su uloga i položaj žena u istoriji obrazovanja odraslih, teorija i rod u celoživotnom učenju, rodna istraživanja u obrazovnoj praksi, itd. Učesnici su imali priliku da pogledaju predstavu “Muškarčine” u Bitef teatru i nakon toga da razgovaraju sa autorima i glumcima o procesu stvaranja tog komada. Takođe, poslednji dan konferencije, organizovano je predstavljanje knjige “Men’s Shed Movement” čiji je autor jedan od učesnika Beri Golding. Ideja organizatora je bila da se kroz konferenciju podrže i mladi i talentovani preduzetnici koji su angažovani za ketering i izradu materijala za učesnike. Sledeća konferencija koju organizuje (ESREA) Mreža za rod i učenje odraslih je 2017. u Nemačkoj.

Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju

ESRALESummerAcademyBeograd, septembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju, koja je realizovana na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 14 do 20. septembra 2015. Domaćini akademije su bili Katedra za andragogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Cilj Letnje akademije je jačanje veština i kompetencija u relevantnim oblastima/disciplinama koje utiču na interdisciplinarnost učenja i obrazovanja odraslih. Ovogodišnja tema je bila “Empirijsko istraživanje u učenju i obrazovanju odraslih (metodološki i konceptualni problemi)”. Konferencija je prvog dana održana na fakultetu. Narednih dana, profesori su organizovali radionice za studente master i doktorskih studija. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo poludnevnu posetu samoorganizovanim zajednicama koje uče. Ovo je, ujedno, bila i prilika za diskusiju o različitim mogućnostima za budući razvoj učenja odraslih. Povratna informacija koju smo dobili od obe strane je da su organizacije dobile značajne sugestije od studenata, a studenti su bili zadovoljni jer im se pružila mogućnost da se upoznaju sa inicijativama učenja u zajednici.

Andragoške studije uključene u bazu DIE

asznakBeograd, septembar 2015. Lajbnicov centar za celoživotno učenje, Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih obratio se početkom septembra redakciji časopisa Andragoške studije sa molbom da se dozvoli preuzimanje do sada izdatih sadržaja u časopisu, kao i budućih i njihovog pohranjivanja u elektronskoj i štampanoj formi u biblioteci centra, da bi se sadržaji časopisa sačuvali za buduće generacije istraživača. Imajući u vidu ulogu i značaj Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih i njegove stručne biblioteke za obrazovanje odraslih u Evropi, ovaj zahtev je sa zadovoljstvom i čašću prihvaćen. Ovaj „zahtev“ doživljavamo kao još jednu potvrdu vrednosti časopisa i ohrabrenje za dalje napore. (http://www.as.edu.rs/)

Treći sastanak partnera evropskog projekta AE-PRO

aepromalmeMalme, maj 2015. Treći sastanak partnera AE-PRO projekta održan je u Glokala visokoj narodnoj školu u Malmeu u Švedskoj 19. i 20. maja. Sastanak je bio veoma značajan s obzirom na to da je bio posvećen realizaciji prve sesije na AE-PRO on-line platformi (http://www.ae-learning.eu/), ali i dogovoru o realizaciji narednih sesija. Tokom sastanka analizirane i diskutovane su prve povratne informacije od polaznika on-line kursa. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su rezultate uvodnog upitnika, koji su popunili polaznici prilikom registracije na on-line platformu. U nastavku rada proces evaluacije, za koji je zaduženo Društvo za obrazovanje odraslih, istaknut je kao jedna od ključnih aktivnosti u predstojećem periodu realizacije projekta. Predstavnik kompanije Learningpool, koja je kreirala on-line platformu, prisustvovao je sastanku, da bi partnerima na projektu detaljno predstavio platformu i sve funkcije alatki za kreiranje i realizaciju kurseva. Sastanak je završen produktivnom radionicom o budućem razvoju platforme.

Nastavak aktivnosti na projektu sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih

Zasto_daBeograd, mart 2015. Prijem dosijea izabrane grupe trenera nakon validacije od strane Švajcarskog udruženja u obrazovanju odraslih označio je nastavak aktivnosti na projektu Razvoj sistema obuke i sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih, ali i povod za slavlje jer su svi do sada pristigli dosijei pozitivno validirani na nivou Švajcarskog federalnog sertifikata za trenere u obrazovanju odraslih (SVEB 2), što je najbolja potvrda stručnosti trenera okupljenih na projektu. Detaljne ocene dosijea su, uz saglasnost vlasnika dosijea, prosleđene timu za validaciju kome će predstavljati dragoceni izvor informacija za buduće validacije koje će se raditi u Srbiji. U nastavku projekta, u susretima sa partnerima, su analizirane mogućnosti osnivanja asocijacije u obrazovanju odraslih i saradnja na neophodnim aktivnostima do konačnog pokretanja sistema, predviđenog za kraj godine. U toku je razvoj seta dodatnih standarda kvaliteta za akreditaciju organizacije i razvoj proširenog seta kompetencija trenera, koji će važiti za buduće trenere trenera u mreži.

Donacija programu FOOO

Donacija_FOOOBeograd, decembar 2014. Početkom decembra 2014. godine Društvu za obrazovanje odraslih su se, upućene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obratile pojedine škole uključene u program Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) sa molbom za podrškom u vidu donacije priručnika za polaznike. Nedostatak ovog, osnovnog radnog materijala za polaznike, je ugrozio uspešan početak semestra 2015. godine. Kontaktirane su škole u Beogradu, utvrđene njihove potrebe i doneta je odluka da se na račun drugog projekta obezbede sredstva za štampanje neophodnih priručnika. Materijal je blagovremeno odštampan i distribuiran u 7 škola, čime je obezbeđen uspešan početak semestra 2015. godine za više od 600 polaznika programa FOOO u Beogradu.

Trening eksperata za validaciju trenerskih dosijea i akreditaciju programa obuke trenera u obrazovanju odraslih

ObukaBgdBeograd, decembar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je uz podršku DVV International i SVEB (Saveza za obrazovanje odraslih Švajcarske ) organizovalo obuku za validaciju trenerskih dosijea i akreditaciju programa obuke trenera u obrazovanju odraslih. Obuku su realizovali eksperti SVEB-a u Hotelu „Palace“ u periodu 1-2.12.2014.g. Cilj obuke je osposobljavanje dve grupe eksperata od kojih će biti formirani timovi za akreditaciju i za validaciju u okviru novog sistema obuke i sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih u Srbiji. Pored učesnika iz Srbije obuci su prisustvovali predstavnici Zavoda za obrazovanje odraslih iz Bosne i Hercegovine i Centra za stručno obrazovanja iz Crne Gore. Obzirom da je ovo prvi put da eksperti Saveza za obrazovanje odraslih Švajcarske organizuju ovakvu obuku negde u svetu, kolege iz regiona su iskoristile jedinstvenu priliku da detaljnije upoznaju evropski najrazvijeniji sistem obuke i sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih. Pored konkretnih znanja i veština stečenih na treningu eksperti su imali prilike i da detaljno upoznaju i analiziraju ključne elemente sistema kvaliteta u obrazovanju odraslih, u kontekstu istoimenih procesa koji su partneri u okviru mreže DVV International inicirali u regionu.

Kvalitet u obrazovanje odraslih i profesionalizacija kadra na putu harmonizacije sa Evropom

OLYMPUS DIGITAL CAMERABudva, novembar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je u partnerstvu sa Centrom za stručno obrazovanje Crne Gore i partnerskim organizacijama u mreži DVV International jugoistočne Evrope organizovalo regionalni skup sa temom Kvalitet u obrazovanje odraslih i profesionalizacija kadra na putu evropskih harmonizacija u Budvi, 21. i 22. novembra. Sastanku je prisustvovalo 23 učesnika iz 7 zemalja, koji su predstavljali relevantne institucije, kao i organizacije privatnog i nevladinog sektora. Da bi obezbedio efikasan rad tokom konferencije, Društvo je u pripremi skupa od učesnika prikupilo i svima distribuiralo informacije o stanju i aktivnostima po zemljama na sledeće 4 teme : Indikatori kvaliteta za akreditaciju organizatora obrazovanja odraslih ; Standard kompetencija trenera u obrazovanju odraslih ; Obuka trenera u obrazovanje odraslih ; Priznavanje prethodnog učenja i sertifikacija trenera u obrazovanju odraslih. Na osnovu ovih uvodnih informacija učesnici skupa su u radu u grupama definisali, a zatim i operativno razradili ideje za umrežavanje, razmenu iskustva i saradnju po ovim temama. Nakon dva dana veoma produktivnog rada skup je završen sa nacrtom četiri projekta kao noseće aktivnosti saradnje na planu kvaliteta i profesionalizacije u obrazovanju odraslih u regionu.

Drugi sastanak partnera AE-PRO projekta

OLYMPUS DIGITAL CAMERALester, novembar 2014. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su na Drugom sastanku partnera evropskog AE – PRO projekta, 5. i 6. Novembra 2014. Domaćin ovog sastanka bio je Nacionalni institut za kontinuirano obrazovanje odraslih iz Lestera, Velika Britanija. Tokom prvog dana predstavnici svake od partnerskih organizacija predstavili su rezultate do sada realizovanih aktivnosti, a potom se diskutovalo o iskustvima sa on-line menadžment sistemima za učenje poput moodla. Ovom sastanku prisustvovao je i ekspert iz learningpool kompanije, koji je predstavio funkcionalnosti i izgled buduće platforme za učenje. U nastavku rada posebna pažnja posvećena je sledećim pitanjima: struktura kursa, regrutacija polaznika, mobilnost, evaluacija i obezbeđivanje kvaliteta, promotivne aktivnosti. Sastanak je završen sa revidiranim terminima za realizaciju narednih koraka i entuzijazmom za oblikovanje on-line platforme.

Međunarodna ESRALE letnja akademija

IMG_20140918_191207Brno, septembar 2014. Međunarodna ESRALE letnja akademija sa temom “Međunarodne perspektive obrazovanja odraslih” održana je u Brnu (Češka) u period od 15. do 19. septembra 2014. godine. Domaćin Letnje akademije bio je Masarik univerzitet, a učesnici su bili studenti doktorskih i master studija iz Italije, Mađarske, Nemačke, Češke, Rumunije, Litvanije, Južne Afrike i Srbije. Tokom ovog perioda učesnici su imali mogućnost da prisustvuju predavanjima profesora iz Nemačke, Italije, Mađarske i Češke. Predavanja su se odnosila na čitav spektar tema iz oblasti metodologije andragoških istraživanja. Letnja akademija bila je jedinstvena prilika za studente doktorskih studija iz Srbije da razmene ideje sa kolegama iz drugih evropskih država i na taj način unaprede rad na svojim tezama. Na kraju su učesnici imali prilike da prisustvuju naučnoj konferenciji, koju je organizovao Masarik univerzitet, i na kojoj su studenti imali prilike da dobiju sveobuhvatan uvid o trendovima u razvoju obrazovanja odraslih u Evropi. Studenti iz Srbije smatraju da im je učešće na ovoj letnjoj akademiji bilo veoma korisno i predlažu da se za naredne generacije predavanja odnose na jednu specifičnu temu, naročito kada su u pitanju doktoranti, kako bi se rad tokom akademije odvijao na dubljim nivoima.

Podrška FOOO u Srbiji

OLYMPUS DIGITAL CAMERASrbija, jul 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u koordinaciji sa Ministarstvom prosveta, nauke i tehnološkog razvoja, tokom jula realizovalo seriju treninga za podršku nedavno uvedenom sistemu Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO). Sistem FOOO je razvijen i testiran tokom evropskog projekta “Druga šansa”, koji je implementirao dvv international u konzorcijumu sa GOPA i EAEA. Za uspešno uvođenje u formalni obrazovni sistem kontinuirana podrška je sada neophodna. Završna evaluacija projekta je posebno naglasila neophodnost dodatne podrške nastavnicima dva novouvedena predmeta: Preduzetništvo i Osnovne životne veštine i odgovorno življenje u građanskom društvu. U tom smislu je nastavnicima ovih predmeta tokom juna meseca organizovana serija treninga koja je imala za cilj unapređenje njihovih kompetencija za efikasno ostvarivanje ciljeva i svrhe FOOO. Tokom osam treninga u 7 gradova 155 nastavnika iz 72 škole je učestvovalo u obuci za koju je namenski kreiran program. Obuku su vodili i realizovali eksperti i treneri tima angažovanog na projektu Druga šansa. Neophodno je istaći da je trening imao uticaj na motivaciju nastavnika, ali i želju za umrežavanjem kako bi u budućnosti međusobno razmenjivali ideje i informacije.

Profesionalizacija i internacionalizacija univerzitetskih andragoških programa

kojaBeograd, jun 2014. U okviru projekta „Profesionalizacija obrazovanja odraslih“ i konkretne mere „Profesionalizacija i internacionalizacija univerzitetskih andragoških programa“ u petak i subotu 20/21.6.2014. godine profesor Piter Džarvis (Peter Jarvis) sa Surej Univerziteta (University of Surrey) i profesor Daniel Kober sa Univerziteta Duizburg-Esen (University of Duisburg-Essen) održali su predavanja na teme „PIACC 2013 – uticaj na obrazovanje odraslih, tržište rada i društva“, „Projektni menadžment – koncept, ciljevi i metode“ i „Ljudsko učenje – implicitno i eksplicitno”. Profesori su u subotu obišli i kolege u Novom Sadu, gde je profesor Džarvis održao svoje prvo predavanje pre 60 godina.

Projekat „Profesionalizacija obrazovanja odraslih u Srbiji“ ulazi u narednu fazu

SVEBBeograd, jun 2014. U prostorijama Društva za obrazovanje odraslih održana je radionica za pripremu dosijea za sertifikaciju prethodno stečenog znanja i iskustva trenera za SVEB sertifikat nivoa 2. Radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija, koji će nakon sertifikacije prenositi znanja i veština, iz oblasti treninga trenera, kadrovima koji rade u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji. Ovu aktivnost realizovale su dr Katarina Popović i Maja Maksimović, predstavnice Društva za obrazovanje odraslih zaposlene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje su uspešno prošle proces sertifikacije. Ovim susretom sa partnerima projekat Profesionalizacija obrazovanja odraslih u Srbiji ušao je u narednu fazu. Treneri koji su prisustvovali radionici tokom leta pripremaće svoje dosijee, koje će Društvo za obrazovanje odraslih predati na sertifikaciju SVEB-ovim ekspertima u Švajcarskoj.

Unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih uz SVEB

svebgdBeograd, mart 2014. Društvo za obrazovanje odraslih, u saradnji i uz podršku Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international) iz Bona i Saveza za obrazovanje odraslih Švajcarske (SVEB) iz Ciriha, organizovalo je seminar „Unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih uz SVEB“ u Beogradu, 28. i 29. marta 2014. Ova aktivnost organizovana je sa ciljem da se okupljenim partnerima iz javnog i biznis sektora, kao i kolegama iz nekoliko zemalja regiona, predstavi dosadašnja saradnja sa SVEB-om, ali i budući koraci u implementaciji SVEB sertifikacije i akreditacije u Srbiji. Pored Društva za obrazovanje odraslih program su realizovali i predstavnici SVEB-a, a prisutnima su se obratili i predstavnici Švajcarske ambasade u Srbiji, kao i predstavnik Državnog sekretarijata za obrazovanje, istraživanje i inovacije Švajcarske. Prvog dana su predstavljeni podaci o samoj organizaciji i upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih pomoću AdA modularnog sistema,  a potom je objašnjen kompletan proces validacije prethodnog iskustva trenera, kao i način prikupljanja i analiziranja neophodne dokumentacije za izdavanje sertifikata. Drugog dana susreta predstavljena je eduQua sistem upravljanja kvalitetom, a potom su pozvani učesnici da razmisle koliko se rad institucija koje predstavljaju poklapa za kriterijumima ovog sistema unapređenja kvaliteta. Na kraju seminara dogovoreni su naredni koraci unapređenja kvaliteta u obrazovanju odraslih u Srbiji uz podršku SVEB-a. Mnoga pitanja još uvek su ostala otvorena, te su dijalog, međusobno razumevanja i uzajamna podrška razvoju i održivosti ključni elementi u izgradnji stabilnog sistema kvaliteta u obrazovanju odraslih u čitavom regionu.