Istraživanje o organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle

Istraživanje o organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle

Reg_istrazRegion jugoistočne Evrope, Decembar 2014. Tokom poslednjeg kvartala 2014. godine u 5 zemalja regiona jugoistočne Evrope realizovano je istraživanje o organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle. Cilj istraživanja je bio formiranje baze validnih podataka koji će omogućiti zagovaranje za obrazovanje odraslih utemeljeno na činjenicama. Krajem oktobra meseca formirani su nacionalni ekspertski timovi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Društvo za obrazovanje odraslih je kao koordinator projekta preuzelo odgovornost za kreiranje instrumenta istraživanja. Kriterijum za izbor organizacija i institucija bio je da organizuju aktivnosti koje ima naglašen obrazovni karakter (predavanje, tribina, kurs, obuka, okrugli sto, radionica, seminar, savetovanje, vođenje, letnja škola, …) a namenjene su prevashodno odraslima koji nisu zaposleni ili angažovani u samoj organizaciji. Nakon konsultacija sa kolegama u regionu konačna verzija upitnika je prevedena na nacionalne jezike i pretvorena u elektronsku formu. Tokom ovog procesa nacionalni timovi su kreirali nacionalne baze kontakt podataka organizatora obrazovnih aktivnosti za odrasle. Program za internet formulare (Google Forms) je upotrebljen za kreiranje i distribuciju upitnika i prikupljanje odgovora. Upitnik je poslat na e-adrese 2700 organizacija u regionu. Nivo odziva je bio prilično nizak, ali se uvećao nakon telefonskog kontakta. Tokom 40 dana prikupljeni su odgovori 414 organizacija. Analiza podataka i izveštaj će biti urađeni tokom 2015. godine. Izveštaj će biti kompletiran nacionalnim izveštajima o dokumentima i institucijama relevantnim za obrazovanje odraslih.