Interaktivna nastava (2003)

Interaktivna nastava (2003)

interaktivnanPriručnik “Interaktivna nastava” bavi se temama koje se tiču dinamike i metoda efikasnog učenja i nastave, ali i biološkim osnovama i socijalnim konceptima koji određuju učenje pojedinca. Svaka od odabranih tema ima za cilj da približi i objasni nastavu kao proces koji je usmeren ka učeniku. Knjga je tematski podeljena u četiri dela. U prvom delu priručnika bliže se pojašnjavaju teorije koje se bave ulogom nastave u razvoju učenika. Drugi deo knjige opisuje i objašnjava funkciju nastavnika i škole, dok treći se deo odnosi na nastavne i metodičke koncepte. U četvrtom delu knjige prikazani su rezultati istraživanja koje je realizovano za potrebe ovog priručnika. Autor: Pol Roders. Beograd, 2003. godine.