Savetnica za obrazovanje odraslih Ministarstva prosvete Srbije, na konferenciji dvv internationala „Finansiranje obrazovanja odraslih za razvoj“

Savetnica za obrazovanje odraslih Ministarstva prosvete Srbije, na konferenciji dvv internationala „Finansiranje obrazovanja odraslih za razvoj“

Predstavnica Ministarstva prosvete na BOCAED konferenciji2Bon, jun 2009. U Bonu je od 23. do 24. juna 2009. godine održana međunarodna konferencija o finansiranju obrazovanja odraslih, na kojoj je učestvovalo preko 200 gostiju iz celog sveta – predstavnika važnih institucija, organizacija, agencija, donatora, fondacija, banaka, kao i donosilaca odluka u oblasti obrazovanja odraslih, stručnjaka i praktičara. Konferenciju je organizovao dvv international iz Bona, obeleživši tako i 40 godina svoga rada, u saradnji sa: ICAE – International Council of Adult Education, EAEA – European Association for the Education of Adults, ASPBAE – Asian South-Pacific Bureau of Adult Education. Ciljevi konferencije su bili: razmatranje mogućnosti podrške razvoju obrazovanja odraslih i neophodnih finansijskih mehanizama, analiza izazova koju politika razvoja postavlja pred obrazovanje odraslih, razmena iskustava i primera dobre prakse, stvaranje mogućnosti za umrežavanje i saradnju između nosilaca obrazovnog rada i donatora. Ova važna tema korelira sa interesovanjima i problemima Srbije u aktuelnoj fazi obrazovnih reformi, naročito u oblasti obrazovanja i odraslih. Zato je dvv international podržao učešce predstavnika Srbije na skupu – Ministarstva prosvete Republike Srbije (gđa Mirjana Milanović, savetnica za obrazovanje odraslih u Ministarstvu) i Društva za obrazovanje odraslih (gđa Katarina Popović). Saznanja stečena na skupu, razmenjena iskustva i kontakti biće u funkciji rešavanja kljućnih problema reforme obrazovanja odraslih u Srbiji, naročito onih koji se odnose na finansiranje.