Šesta međunarodna konferencija u obrazovanju odraslih (CONFINTEA VI)

Šesta međunarodna konferencija u obrazovanju odraslih (CONFINTEA VI)

CONF Nat deleg 1Belem, decembar 2009. UNESCO-va šesta međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih  (CONFINTEA VI) održana je u brazilskom gradu Belemu, od 1. do 4. decembra. Domaćin skupa bilo je brazilsko Ministarstvo prosvete i vlada Brazila, a goste su činile delegacije iz 155 zemalja sveta – oko 1.500 delegata. Među njima su najbrojniji bili članovi nacionalnih delegacija, zatim predstavnici agencija Ujedinjenih Nacija,  multilaterlanih i bilateralnih agencija za saradnju, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i odraslih učenika. Ova konferencija predstavlja jedna od najvećih globalnih događaja u oblasti obrazovanja odraslih, pa su i pripreme trajale nekoliko godina. Konferencija je postavila visok cilj: da pruži važnu, sveobuhvatnu platformu za dijalog donosilaca odluka u obrazovanju odraslih, pruži nove argumente za promociju ove oblasti, pokrivajući širok spektar tema i problema. Četiri intenzivna radna dana su bila okvir za ostvarenje ovog cilja i bila su ispunjena govorima, prezentacijama, okruglim stolovima, panel diskusijama, radionicama, velikom izložbom aktera sa svih kontinenata itd. Naročit značaj je imao rad nekoliko konferencijskih tela (“The Steering Committee”, “The Drafting Committee” i “The Commission”). Delegacija Srbije je, kao i na pripremnoj regionalnoj konferenciji za Evropu i Ameriku u Budimpešti u decembru 2008. i ovde imala značajnu ulogu – učešćem u radnim telima konferencije, a predsednica Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, dr Katarina Popović, učestvovala je u radu konferencijskog tela „The Drafting Committee“, kao i u radu velikog predkonferencijskog skupa – FISC (Globalni Forum Civilnog društva), čiji je organizator bio ICAE (Međunarodni Savet za Obrazovanje Odraslih), gde su brojni predstavnici civilnog društva, nevladinih organizacija i udruženja formulisali predloge i preporuke za glavnu konferenciju, sa ciljem da se podstakne odlučujući pomak od retorike podržavanja obrazovanja odraslih ka konkretnoj akciji. Glavni ishod konferencije je završni dokument “Belemski okvir za akciju”. Njime se jednoglasno pozivaju sve vlade da što pre, urgentno, stave “na dnevni red” obrazovanje i učenje odraslih i da povećaju napore na dostizanju već postavljenih ciljeva u ovoj oblasti, naročito onih koji su definisani u “Obrazovanju za sve” i Milenijumskim ciljevima razvoja. Skoro svi ciljevi i preporuke iz “Belemskog okvira za akciju” relevatni su i za Srbiju i daju korisne sugestije o mogućim daljim pravcima razvoja i reformi obrazovanja odraslih u Srbiji.