Studijska poseta Briselu

Studijska poseta Briselu

Visitors group with Heinz K. BECKERBrisel, septembar 2013. Grupa eksperata i kreatora politika u obrazovanju odraslih iz pet država regiona (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) učestvovali su u studijskoj poseti Briselu, koja je održana u periodu od 16. do 18. septembra, 2013. godine. Posetu su organizovali Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) i Društvo za obrazovanje odraslih uz podršku dvv internacional-a (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association). Svrha posete bila je jačanje saradnje među predstavnicima zemljama Zapadnog Balkana i predstavnika institucija Evropske unije, nevladinih i „think-tank“ organizacija koje se bave obrazovanjem i učenjem odraslih na evropskom nivou. Učesnici su imali priliku da razmene iskustva dobre prakse i da definišu okvire dalje saradnje imajući na umu aktuelne evropske politike u obrazovanju odraslih. Poseta je organizovana oko dva ključna tipa aktivnosti: sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija koje deluju na evropskom nivou i posete institucijama Evropske unije. Učesnici su imali priliku da prisustvuju prezentacijama, a potom da se uključe u diskusiju sa predstavnicima Evropske platforma civilnog društva za celoživotno učenje (EUCIS-LLL – The European Civil Society Platform on Lifelong Learning), Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) i SOLIDAR organizacije. Pored pomenutih sastanaka, učesnici su posetili Evropski parlament, odeljenje Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EU Commission DG EAC) i kancelariju Evropske fondacije za obuku u Briselu (European Training Foundation). Tokom poseta, razmatrale su se mogućnosti o daljoj i tešnjoj saradnji regiona po pitanju značaja obrazovanja odraslih za evropske integracije. Rezultat studijske posete Briselu ogleda se u izraženoj potrebi za uspostavljanje balkanske mreže celoživotnog učenja i obrazovanja odraslih u cilju aktivnijeg učešća u međunarodnim projektima u obrazovanju odraslih i mogućnostima efikasnijeg lobiranja za obrazovanje odraslih. Pored mnogih važnih pitanja koja su otvorena tokom posete, priznavanje prethodnog učenja posebno je razmatrano i elaborirano, što je vodilo ka zaključku da buduća regionalna platforma posebnu pažnju treba da usmeri na priznavanje prethodnog učenja. Okviri regionalne saradnje se odnose i na u učešće u novom ERASMUS + programu.