Zajedničkim snagama za delovanje u obrazovanju i učenju odraslih

Zajedničkim snagama za delovanje u obrazovanju i učenju odraslih

slika regionalna 3Viljnus, decembra 2013. Na poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje, a uz saglasnost Nacionalnih komisija za saradnju sa UNESCO-m, delegati iz zemalja jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija) uzeli su aktivno učešće na konferenciji „Equipping adults for the 21st century – Joining forces for action on skills and competences”, posvećenoj obrazovanju i učenju odraslih. Konferencija je organizovana u saradnji UNESCO Instituta za celoživotno učenje i Evropske komisije – Generalni Direktorat za obrazovanje i kulturu. Konferenciju je ugostila Litvanija, kao predsedavajuća članica Evropske unije, u Viljnusu, 9. i 10. decembra, 2013. godine. Učešće delegata iz jugoistočne Evrope podržano je od strane dvv international-a. Preko 200 eksperata u oblasti obrazovanja i učenja odraslih iz Severne Amerike u Evrope uzelo je aktivno učešće na konferenciji koja je imala za cilj procenu napretka u implementaciji Obnovljene evropske agende za obrazovanje odraslih (Renewed European Agenda for Adult Education) i Belemskog okvira za akciju (Belém Framework for Action), u svetlu nedavno objavljenih rezultata OECD Programa za internacionalnu procenu kompetencija odraslih (Programme for the International Assessment of Adult Competencies [PIAAC]). Eksperti su formulisali konkretne mere i preporuke u vezi pitanja pismenosti, participacije u obrazovanju odraslih, koordinaciji i saradnji, finansiranju, imajući na umu kvalitet, jednak pristup i otvorenost kao polazne osnove preporuka. Sažetak diskusije i ključnih preporuka može se naći na sajtu konferencije. Nakon predstavljanja GRALE II, Katarina Popović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i Regionalna koordinatorka CONFINTEA VI u akciji, predstavila je aktivnosti koje su realizovane i koje se sprovode u okviru praćenja implementacije Belemskog okvira za akciju. Ona je istakla da CONFINTEA VI i Belemski okvir za akciju nisu bili samo sastanak i dokument za region jugoistočne Evrope već proces i instrument koji je obezbedio saradnju i lobiranje kod kreatora politika, razvoj prakse, praćenje napretka i drugih važnih aktivnosti i mera. U cilju uspešnog pisanja nacionalnih izveštaja o napretku implementacije Belemskih preporuka, eksperti iz zemalja regiona organizovali su niz aktivnosti uz podršku dvv international-a: prevod svih relevantnih materijala, organizovanje nacionalnih i regionalnih sastanaka, praćenje matrice i druge aktivnosti. Nakon uspešno napisanih izveštaja, Katarina Popović je predstavila i drugi Regionalni izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih u jugoistočnoj Evropi. Predstavljanje je bilo jedan od primera dobre prakse kako države mogu regionalno sarađivati i time postići efektivnije rezultate u primeni preporuka koje su definisane u Belemu 2009. godine.