Doprinos istraživanja unapređenju kvaliteta obrazovanja odraslih (2016)

Doprinos istraživanja unapređenju kvaliteta obrazovanja odraslih (2016)

Contribution naslovnaVećina radova ovog zbornika su prezentacije sa međunarodne konferenciji „Empirijska istraživanja u učenju i obrazovanju odraslih – konceptualni i metodološki problemi“, koju je u septembru 2015. organizovao Univerzitet u Beogradu, u okviru ESRALE letnje akademije. Ostali radovi su prikupljeni po pozivu, od šireg kruga saradnika koji istražuju relevantne teme. Zbornik sadrži 23 rada, od 38 autora, čije kratke biografije su predstavljene na kraju publikacije. Namena zbornika je da podstakne diskusiju o ulozi istraživanja u obrazovanju odraslih, sa ciljem širenja činjenične osnove za unapređenje kvaliteta u oblasti obrazovanja i učenja odraslih, politika i prakse. Neke od glavnih tema koje se pojavljuju u radovima su: teorijsko-metodološka osnova učenja i obrazovanja odraslih; politike u obrazovanju odraslih; nepismenost odraslih; osnovno obrazovanje odraslih; stručno obrazovanje odraslih; više obrazovanje; razvoj ljudskih resursa; profesionalna orijentacija; učenje i istraživanje na daljinu; obrazovanje u zatvoru i obrazovanje osetljivih grupa. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.