Peti andragoški dan

Peti andragoški dan

andragoski dan 2Beograd, novembar 2012. Peti andragoški dan od 23. do 24. novembra organizovalo je Društvo andragoga Srbije (DaS) uz podršku Društva za obrazovanje odraslih, a u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju, Odeljenjem za andragogiju Filozofskog fakuleta u Beogradu i Klubom studenata andragogije, sa ciljem da doprinese daljem jačanju profesije – razmenom informacija o aktuelnim projektima u zemlji, regionu i Evropi, kao i znanjima i veštinama neophodnim za uspešno snalaženje na tržištu rada. U okviru petog stručnog skupa andragoga Srbije organizovana je i Treća Skupština DaS-a, a potom su razmenjena iskustva u domenu politike i prakse obrazovanja odraslih sa kolegama iz regiona (Makedonija, BiH, Crna Gora). Posebno su istaknuta iskustva kolega zaposlenih u području razvoja ljudskih resursa i neformalnog obrazovanja. Na Petom andragoškom danu Klub studenata andragogije predstavio se kolegama iz struke dokumentarnim filmom o prof. dr Dušanu Savićeviću, osnivaču Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je snimljen krajem prošle godine.