Podrška FOOO u Srbiji

Podrška FOOO u Srbiji

OLYMPUS DIGITAL CAMERASrbija, jul 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u koordinaciji sa Ministarstvom prosveta, nauke i tehnološkog razvoja, tokom jula realizovalo seriju treninga za podršku nedavno uvedenom sistemu Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO). Sistem FOOO je razvijen i testiran tokom evropskog projekta “Druga šansa”, koji je implementirao dvv international u konzorcijumu sa GOPA i EAEA. Za uspešno uvođenje u formalni obrazovni sistem kontinuirana podrška je sada neophodna. Završna evaluacija projekta je posebno naglasila neophodnost dodatne podrške nastavnicima dva novouvedena predmeta: Preduzetništvo i Osnovne životne veštine i odgovorno življenje u građanskom društvu. U tom smislu je nastavnicima ovih predmeta tokom juna meseca organizovana serija treninga koja je imala za cilj unapređenje njihovih kompetencija za efikasno ostvarivanje ciljeva i svrhe FOOO. Tokom osam treninga u 7 gradova 155 nastavnika iz 72 škole je učestvovalo u obuci za koju je namenski kreiran program. Obuku su vodili i realizovali eksperti i treneri tima angažovanog na projektu Druga šansa. Neophodno je istaći da je trening imao uticaj na motivaciju nastavnika, ali i želju za umrežavanjem kako bi u budućnosti međusobno razmenjivali ideje i informacije.